Zamyšlení nad texty k výročí CČSH - J 2, 13 -22

Kategorie: Aktuality
Zveřejněno 9. 1. 2020 9:40

Milí přátelé, sestry a bratři,

biblický text nás uvádí do vypjatého dialogu Pána Ježíše s jeho odpůrci, když před tím vyhnal z chrámového nádvoří kupce a směnárníky. Rozhovor se vede o kompetenci Pána Ježíše konat změny zavedených zvyklostí v Jeruzalémském chrámu. Ježíšovi protivníci zpochybňováním oprávněnosti tohoto činu ve skutečnosti sledují mnohem víc. Chtějí z Ježíšových úst prohlášení, které by ho dostalo před soud. Proto hlasitě volají po právu, které sami upravili, aby všem, mimo Hospodina, vyhovovalo. Pána Ježíše ani v tak vypjaté situaci nevyprovokovali k žádoucímu prohlášení, a tak se uchylují pouze k urážkám a posměchu.

Ježíš Kristus v následujícím vysvětlení naopak převádí sakrální dimenzi chrámu na chrám svého těla, které projde třetího dne tajemstvím vzkříšení. Nikdo z přítomných v té chvíli určitě nechápe, o čem Ježíš vlastně hovoří. Až mnohem později, po Jeho smrti a vzkříšení, učedníci porozuměli, že mluvil o budoucnosti, kterou kdysi naznačil ženě ze Samaří u Jákobovy studny. „Ale přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili.“ J 4,23

Připomínáme si vzácné výročí vzniku naší milé církve. Tehdy, před sto lety, naši otcové řešili, jak přinést novodobému člověku světlo Kristovo, světlo víry v té nejčistější podobě. Hledali, modlili se, tříbili myšlenky a nalezli nejenom formu, ale především obsah, jak vyjádřit a prožívat v nové době křesťanskou víru. Navázali na dílo a tradici cyrilometodějskou a reformační. Nechali zaznít evangelium Kristovo v jeho čistotě. Nejenom v kráse a srozumitelnosti mateřského jazyka, ale s touhou naplnit celý současný život duchem Kristovým.

V biblickém slově čteme, že chrám staré smlouvy se stavěl 46 let, ale byl nahrazen chrámem postaveným ve třech dnech. Obětnictví, litera Zákona a lidská tvorba náboženských předpisů, to vše bylo proměněno a přetransformováno Ježíšem Kristem v Jeho vítězství. Chrám jako duchovní stavba, která vychází a završuje se v Ježíši Kristu. Chrám, jak čteme v Petrově epištole, kde je každý jeden věřící živým kamenem, z něhož se staví duchovní dům, a kde věřící a Bohu oddaní jsou tím svatým kněžstvem a přinášejí svým životem a láskou duchovní oběti milé Bohu.

Odkaz předků nás zavazuje naplňovat toto poslání v plnosti života - věrnost Ježíši Kristu v následování jeho evangelia ve slovech i skutcích křesťanské lásky a pomoci. Amen.

R. Adamová

Modlitba za návrat národa k Bohu

Zdroji světla, jejž v mdlých záblescích svého poznání ctili již naši předkové dříve, než jsi jim dal poznati učení Ježíše Krista, osvěcuj nás a přijímej naše tužby, po světle tvé pravdy!

Po bolestné přestávce svodu a bloudění hlásí se k Tobě zase synové našeho národa, jenž v předcích svých Tě ctil a pobloudil jen tím, že ztratil úctu k předkům a ke smyslu svých dějin Tebou určených. Odnaučován slyšet o Tobě rodným jazykem, odnaučoval se rozumět srdcem Tobě, sobě i svým.

Dal jsi národu mému svobodu, dopřál jsi mu dočkati se nového jitra. Dej mu i vytrvalost a čisté nadšení pro poctivou práci a chraň ho nectností, které již druhdy tak zle se vyplatily našemu lidu. Učiň citlivou naši duši pro bolesti přetrpěné v naší vlasti, aby nám byly výstrahou a povzbuzením k věrnosti i k čistotě pravdy. Milostivě nalož s národem, aby v příští době nebyl jeho osud přetěžký.

Josef Pícha
autor hudebního doprovodu k liturgii dr. Karla Farského

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)
Krátký odkaz na článek (shURL): http://www.ccshpraha.cz/