Praktické informace pro osoby v nouzi

Kategorie: Naše aktivity
Zveřejněno 27. 5. 2013 15:14

Letáček ke stažení: pdfInformace pro potřebné(63.05 KB)

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ, DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

PORADENSTVÍ PŘI HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

KRIZOVÉ PORADENSTVÍ, LINKY DŮVĚRY A POMOCI


KRIZOVÁ CENTRA – POBYTOVÁ

Zdravotnická zařízení poskytující komplexní péči o člověka v nejrůznějších obtížných životních situacích, které ohrožují jeho psychické zdraví. Služby jsou hrazeny zdravotnickými pojišťovnami. Lze přijít bez objednání a bez doporučení.

KRIZOVÁ CENTRA – AMBULANTNÍ

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

PORADENSTVÍ TÝKAJÍCÍ SE KRIMINALITY

AZYLOVÉ DOMY A NOCLEHÁRNY


MATERIÁLNÍ POMOC

 

ZÁVISLOSTI

 

POMOC Z BIBLE

Izajáš 43, 1-7 Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli: „Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj.
Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí.
Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, Svatý Izraele, tvůj spasitel. Jako výkupné jsem dal za tebe Egypt, Kúš a Sebu dal jsem místo tebe.
Protože jsi v očích mých tak drahý, vzácný, protože jsem si tě zamiloval, dám za tebe mnohé lidi a národy za tvůj život.
Neboj se, já budu s tebou. Tvé potomstvo přivedu od východu, shromáždím tě od západu.
Severu poručím: ‚Vydej!' a jihu: ‚Nezadržuj!' Přiveď mé syny zdaleka a mé dcery od končin země, každého, kdo se nazývá mým jménem a koho jsem stvořil ke své slávě, koho jsem vytvořil a učinil."

Matouš 11,28-30
Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.
Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším.
Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží."

Žalm 17
Hospodine, slyš při spravedlivou, věnuj pozornost mému bědování, dopřej sluchu mé modlitbě z bezelstných rtů. Ty sám vynes nade mnou rozsudek; tvoje oči vidí, kde je právo. Zkoumal jsi mé srdce, dozíral jsi v noci, tříbil jsi mě, nic ti neuniklo, ani úmysl, jenž nepřešel mi přes rty.
Pokud jde o lidské činy, slovu tvých rtů věren vyvaroval jsem se stezek rozvratníka. Drž mé kroky ve svých stopách, aby moje nohy neuklouzly. K tobě volám a ty odpovíš mi, Bože, nakloň ke mně ucho, slyš, co říkám.
Ukaž divy svého milosrdenství, spasiteli těch, kdo před útočníky se k pravici tvé utíkají.
Ochraňuj mě jako zřítelnici oka, skryj mě ve stínu svých křídel
před svévolníky, kteří zahubit mě chtějí, úhlavními nepřáteli, když mě obkličují. Tukem obrostlo jim srdce , jejich ústa mluví zpupně.
Kruhem svírají mě při každičkém kroku, slídí zrakem, jak mě dostat k zemi.
Můj nepřítel podobá se lvu, jenž lační po kořisti, je jak lvíče, které číhá vskrytu. Povstaň, Hospodine, předejdi jej, sraz ho! Kéž mi dá tvůj meč vyváznout z moci svévolníka a tvá ruka, Hospodine, z moci lidí, lidí věku tohoto, jejichž podílem je pouze život. Ty jim ze svých zásob plníš břicho, sytí se i synové a zbytek nechávají nemluvňatům.
Já však ve spravedlnosti uzřím tvoji tvář, až procitnu, budu se sytit tvým zjevem.

Jako informativní leták vytiskla Církev československá husitská, NO Praha 1 – Staré Město, kostel sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí.

Letáček ke stažení: pdfInformace pro potřebné(63.05 KB)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 3.19 (8 hlasů)