Svatba v Káni Galilejské Jan 2,1-11 1K 12,1-11

Kategorie: Kázání a promluvy
Zveřejněno 16. 1. 2022 6:50

svatba v kani galilejskePokoj Vám, sestry a bratři.

Začíná období církevního roku zvaného Epifanie. tj. času, kdy se Pán Ježíš veřejně ujímá vlády Božího království v našem světě. Jinak řečeno, musel Pán Ježíš přesvědčit o svém poslání nejprve své učedníky. Aby v něj uvěřili. Aby uvěřili, že on je tím po staletí zaslibovaným Mesiášem, Kristem. Tím, kterého zvěstovali proroci.

V dnešním příběhu se ocitáme s Ježíšem a jeho učedníky na svatbě. Byla přítomna i jeho matka. Tato skutečnost vypovídá o tom, že Pán Ježíš účastí na radostné a bujné společnosti jakou je svatba chce ukázat, že nepřichází jako jeden z dalších přísných učitelů Zákona. Ale jako ten, který se při své vyjímečnosti nestraní obyčejného lidského života.

V Káni Galilejské Ježíš učinil první div, znamení. Chce vstoupit do veřejného života jako ten, kterého posílá sám Hospodin jako ohlašovaný Mesiáše.

Tím divem je proměna vody ve víno. Vznik kvalitního dobrého vína je složitý a dlouhý proces. Ale na svatbě v Káni se během krátké chvíle stalo, že Ježíš proměnil vodu, která byla připravena k očišťování, ve víno.

Ježíš neposkytl svatebčanům víno proto, aby nějaké bylo a zábava nevázla. Chtěl, aby přítomní okusili, že víno, kterým je v té chvíli obdaroval zadarmo, je darem Božím. Vystupuje tu jako dárce božích darů. Dárce božího království, které jsou zadarmo. Snad tu vyznívá odkaz na proroka Izaiáše, , který zve:

„Pojďte všichni, kdo žízníte, pojďte a kupujte bez placení víno „ (Iz 55,1)

Ježíšovo víno přináší plnost života a pravou radost Božího království. Ta stále zůstává a nikdy nedojde. Neptejme se jak to učinil, ale proč?

Vztaženo (aktualizováno) do naší situace – Pán Ježíš s námi a mezi námi chce být stále, ať prožíváme smutek nebo radost. Žel dokud se cítíme být spokojeni ve svém štěstí, málokdy nás napadne pozvat Ježíše za svého hosta. Spíše si myslíme, že si vystačíme sami, bez něho. Vzpomeneme si na něho obvykle teprve tehdy, když na nás dolehne nouze, nedostatek, nesnáze. Pomoc našeho Pána je nablízku i v takové situaci. Vždyť on nás hledá a každý kdo prosí, bude vyslyšen. Kdo hledá, ten nalezne. Kdo tluče,tomu bude otevřeno. Stačí se obrátit ke Kristu v pravou chvíli, spolehnout se na něho a učinit to, co přikazuje. Teprve s Pánem lze prožívat plnou radost, tu která zůstává.

Modlitba:

Nebeský Otče, chválíme Tě z celého srdce, že nám posíláš Pána Ježíše Krista jako Rádce, Přítele a pomocníka v nesnázích. Měj nás k tomu, abychom si více vážili jeho slova, přijímali je vděčně a abychom se jím poslušně řídili. Jsme-li Kristem pohoštěni a občerstveni, kéž dokážeme i jiným pomáhat v běžných svízelích života i v jejich hledání, aby našli Spasitele a v něm cestu k životu pravému, šťastnému a věčnému.

Amen.

Zdeněk Břeň
NO Praha 3 - Žižkov

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)