Květná neděle (Palmarum)

Kategorie: Kázání a promluvy
Zveřejněno 10. 4. 2022 0:05

953Lk 19, 28b-40

Milé sestry a milí bratři,

milost Vám a pokoj od Boha, Otce našeho i Pána Ježíše Krista!

Dnešní – poslední postní neděle je šestá v pořadí a nese označení Květná, taky se jí někdy říká palmarum – to podle palmových listů, které u jsou u nás v kostelích nahrazeny zelenými ratolestmi.

Postní doba končí a vstupujeme do velikonočního týdne. Budeme opět stát čelem (a srdcem) tváří v tvář největším událostem v dějinách naší spásy, prožijme – a snad i procítíme celý závěr příběhu Ježíšova života - od utrpení, po kříž a hrob, až po odvalený kámen a setkání se zmrtvýchvstalým Ježíšem Kristem.

Květnou nedělí to všechno znova a znova začíná. Ježíš právě vjíždí na oslátku do Jeruzaléma a lidé volají: požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově.

V Kristu se naplnilo jedno z dávných proroctví proroka Zachariáše, v Bibli čteme: Rozjásej se, siónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol, přichází k Tobě Tvůj král, spravedlivý a spásu nesoucí, pokořený jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti.“ (Za 9,9).

A vskutku evangelium podle Lukáše vypráví velmi známý příběh o tom, jak Ježíš vjíždí do bran města na oslátku – tedy vstupuje na scénu velmi nekrálovským a prostým způsobem, a přesto mu lidé prokazují úctu.

Ale než Ježíš vůbec vstoupí do bran Jeruzaléma, posílá dva učedníky, kterým dá docela zvláštní úkole: řekl jim, že mají jít do vesnice a tam si půjčit osla. Úmysl použít osla jako dopravní prostředek se nevymyká tehdejším zvykům, protože osla si mohli dovolit i chudší lidé – a skutečně se takový osel dal v Palestině i pronajmout. Ale ti učedníci si nešli oslíka vypůjčit za regulérní poplatek, oni byli připraveni majitelům říci, že Pán jej „prostě potřebuje“. Čekali bychom, že se obsluha v pomyslné půjčovně oslíků bude minimálně divit nebo dokonce bránit, ale o žádném smlouvání nebo dohadování není v evangeliu řeč - oslík byl odvázán a nezištně propůjčen.

Tihle cizí lidé udělali pro Ježíše to, co právě potřeboval. Dokázali bychom i my dneska půjčit svého oslíka?

Seděli jednou takhle pospolu starověcí učenci, teologové a filosofové, a už bylo k večeru, nic kloudného nevymysleli, a tak se hádali, skákali si do řeči, když hovořili o tom, za jakých okolností k člověku promlouvá Bůh. Seděl tam mezi nimi jeden stařec, který nebyl příliš vědecky ambiciózní, ale měl mnohé životní zkušenosti. Najednou řekl: „ticho“ a učenci se hádali dál. A za chvilku ten člověk opět řekl takovým nevýrazným hlasem: „ticho“ a někdo mu odpověděl: „ale tak to není, vždyť jsme všichni četli Augustinovy spisy“ a celá ta vřava se stala ještě hlasitější. A ten starý moudrý člověk už jen v podstatě pro sebe řekl: „říkám vám, ticho, jak chce jinak zaslechnout Boha a dostat jeho odpověď, když nebudete ticho.“ Ale nikdo ho neposlouchal a hájil si to své. (Podle knížky br. biskupa Juraje Dovaly.)

To, co ten neprůbojný člověk sděloval, je vlastně docela zásadní. Jednak z toho vyplývá, že ten, který mluví nejhlasitěji nemusí mít vždycky pravdu, ale hlavně říká to, že pokud neuděláme ve svém životě prostor tomu Božímu hlasu, těžko budeme vědět, co po nás Pán Bůh žádá – zdali máme jít odvazovat oslíky do vedlejší vesnice nebo něco jiného.

Ježíš nás neučí tomu, abychom se zničili na úkor druhých, chce po nás, abychom skutky milosrdenství činili s chutí, s láskou, s vírou, že pomůžeme-li teď my, i nám bude pomoženo.
Ježíš tedy usedl na to vypůjčené oslátko a lidé před něj podkládali palmové listí a své pláště, aby mu umožnili a zpříjemnili vjezd do města. Učedníci i lidé okolo hlasitě volali a vítali izraelského krále „Požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově!“

Bylo-li na světě nějaké místo, které potřebovalo zažít tuto chvíli a atmosféru radosti a smíření, byl to právě Jeruzalém – když jméno Jeruzalém přeložíme, je to „místo pokoje“, ale bylo to vlastně všechno, jenom ne místo pokoje. Vlastně odrážel v podobě zrcadla to, co se dělo a děje v tehdejším i dnešním světě – boje, útoky, intriky, válka, nenávist.

Jako i tehdy přicházel Ježíš jako Bůh přinášející pokoj, smíření a lásku, přichází k nám i dnes, skrze své Slovo, skrze milosrdenství a nabízí nám své nekonečné slitování a oporu. Jde jen o to, abychom jej byli schopni rozpoznat a pozvat do svého života a srdce.

Milé sestry, milí bratři,
vytrvejme v modlitbách, prosme Boha o pokoj a mír, který nezbytně potřebujeme.
Přeji Vám požehnaný nadcházející týden, kdy projdeme všemi dny a událostmi velikonočního týdne, abychom poté spatřili odvalený kámen prázdného hrobu a setkali se s Kristem, v plnosti jeho Světla a lásky a nekonečnosti Života.

Amen.

Martina Kopecká - NO Praza 1 - Staré Město a v Praha 10 - Strašnice

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)