Žebrák

Náboženská obec Žebrák
Náměstí 146
267 53 Žebrák

Telefony: 311 533 269, 723 550 707
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.dcsrdicko.cz
vCard
Pozn:

Bohoslužby v neděli ve 14.00.

Aktivity: Dětské centrum Srdíčko, výchovně vzdělávací program s dětmi - vedoucí CD Srdíčko Mgr. Kateřina Ortmanová, přednášky, výstavy.


Farář Adamová Růžena, Mgr.
Telefony: , 723 550 707
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
vCard

Pastorační asistent Nová Milena
Telefony: 311 533 269,
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
vCard

Předseda rst: Hovorka Jiří, Ing.

Pastorační asistent Čeháková Ludmila Dis.
Telefony: , 704 481 983
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
vCard
 
Pastorační asistent Vlach Jaroslav, Ing.
Telefony: , 604 285 060
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
vCard

Počátky samostatné náboženské obce Církve československé v Žebráku se pojí k lednu roku 1921. Tehdy při schůzce legionářů informoval pan Josef Mojžíš, řezník v Žebráku, ostatní o nově vzniklé církvi národní – Církvi československé. Na schůzce se usnesli, že pan Josef Mojžíš, italský legionář, a pan Václav Kuník, ruský legionář, si vyžádají v Praze na ústředí nové církve podrobnější informace a naváží první kontakty. Byli doporučeni k bratru faráři Antonínu Koulovi z Tmaně, kde samostatná obec již vznikla přestupem většiny obyvatelstva k nové církvi.

Pobočka Československé obce legionářské v Žebráku začala usilovně pracovat na vzniku samostatné náboženské obce Církve československé v Žebráku. Vytvořila přípravný výbor z bratří legionářů Josefa Mojžíše, Václava Kuníka a Viléma Preislera a informovala širokou veřejnost.

Dne 13. února 1921 byla svolána v hostinci „U Jelena" informační schůze, na které bratr duchovní Vojtěch Vršek vysvětlil smysl a důvody vzniku nového náboženského hnutí. Jen málo bylo těch, co odešli z informační porady bez vyplněné přihlášky do nové církve. První bohoslužby Církve československé v Žebráku byly konány pod širým nebem na náměstí dne 6. března 1921 v 15 hodin bratrem farářem Antonínem Koulou z Tmaně. Po bohoslužbách se sešla v hostinci „U Jelena" ustavující valná hromada. Zde promluvil bra- tr Zajíček, odborný učitel z Lounína, a bratr Antonín Koula, který přítomným vysvětlil Ústavu CČS. Dále byla zvolena rada starších Církve československé. Další bohoslužby se začaly konat v kostele sv. Rocha na hřbitově. Dne 11. prosince 1921 zavítal do Žebráku mimořádně vzácný host. Bohoslužby přijel vykonat první patriarcha CČS Karel Farský. Dne 12. února 1922 v kostele sv. Rocha spojil dr. Farský svátostí manželství bratra faráře Antonína Koulu z Tmaně a sestru Annu Kultovou, dceru řezníka v Žebráku. Další vzácný host přijel do Žebráku dne 11. června 1922. Bratr farář Emil Dlouhý-Pokorný, blízký spolupracovník patriarchy Karla Farského a jeden ze spoluzakladatelů nové církve, zde vykonal bohoslužby a přednášku o Církvi československé. Paní Adamová, obchodnice ze Žebráku, ačkoli členka Římskokatolické církve, darovala Církvi československé v Žebráku celé zařízení oltáře.

Od roku 1925 se veškerá činnost církve, tj. bohoslužby, práce s dětmi a mládeží i činnost sociální rozšířila a přenesla do Husova sboru. V roce 1926 skončilo pětileté administrování bratrem farářem A. Koulou z Tmaně a náboženská obec dostala svého faráře bratra Josefa Kapouna. Do roku 1933 se zde vystřídalo několik duchovních – bratr Ladislav Böhm, bratr Josef Bareš, bratr Vasil Tuleškov a bratr Karel Vyskočil i řada učitelů náboženství. V zápisech kroniky z roku 1932 píše bratr duchovní Vasil Tuleškov, že modlitebna, kancelář i přilehlé místnosti nestačily pro množství lidí. „Často mi říkali, že lidé, když viděli, že pro ně není místa, vrátili se domů." Ve schématismu z roku 1933 měla zdejší náboženská obec 2536 členů, 325 školních dětí a Jednotu mládeže. Husův sbor v původní podobě nestačil svou kapacitou a církev přemýšlela o jeho rozšíření do budovy na dvoře sboru, které se pro nedostatek peněz nerealizovalo.

Od roku 1933 do jara 1936 působil v Žebráku bratr farář Karel Vyskočil. Za jeho působení byla velmi aktivní Jednota mládeže a Sociální odbor, který mimo jiné pořádal oblíbené dětské besídky. V náboženské obci krátce působil v roce 1936 i jáhen B. Švábenický. Další měsíce byla administrována z Berouna a Tmaně. Několik měsíců zde vypomáhal také farář Otakar Ungerman. Od začátku roku 1938 až do roku 1946 v Žebráku sloužil bratr farář Antonín Pošta. Za jeho působení ve složitých válečných letech byla spolu s obětavými členy rady starších provedena rekonstrukce sboru i budov ve dvoře, adaptovaných pro práci s dětmi a mládeží. Jednota mládeže měla tehdy 40 členů a pro děti začala hrát loutkové divadlo. V roce 1938 bylo zakoupeno starší harmonium, které dosud slouží v modlitebně Husova sboru.

V roce 1940 poškodila vichřice střechu Husova sboru a bylo rozhodnuto o opravě. Část peněz poskytla ústřední rada a některé náboženské obce Církve československé, zbytek byl hrazen z darů věřících a sympatizantů. Nemalou částkou přispěl i pan továrník Volman. Druhá světová válka ale tvrdě doléhala a německý Úřad práce v Plzni na jaře 1941 stavbu zakázal. Přesto byly udělány nejdůležitější opravy střechy, omítky a proražen vedlejší vstup do budovy.

Bratra faráře Poštu vystřídal na farářském místě v roce 1946 bratr František Plaček, který v roce 1952 odešel do Tmaně, a na jeho místo přišel bratr farář František Hudeček. Církev v té době přicházela o svá bohoslužebná střediska, omezovalo se vyučování náboženství ve školách a loutkové divadlo, které provozovala církev, muselo být pronajato závodnímu klubu TOS, aby se zachovala činnost divadélka. Už v roce 1960 používal tyto prostory Státní statek k ubytování brigádníků a loutky byly přeneseny na půdu starého Společenského klubu a při jeho rekonstrukci nenávratně zmizely.

Po odchodu bratra faráře Františka Hudečka v roce 1961 do n. o. dva roky dojížděl z Tmaně a Hostomic farář Miroslav Fiedler. Teprve v roce 1963 nastoupil bratr farář Milan Zelenka, který ač do Žebráku dojížděl, zde působil čtrnáct let. Náboženská obec začala být administrována ze Zdic. Bohoslužby se konaly dvakrát za měsíc, ale bratr farář Zelenka se snažil, aby obec žila plnohodnotným životem, jak mu to jen umožňovaly politické poměry. Byly zde konány slavnostní bohoslužby k výročí Jana Žižky a později na památku upálení Mistra Jana Husa. Náboženská obec začíná konat pro své členy a příznivce zájezdy, při kterých byl bratr farář Milan Zelenka, vzděláním teolog i historik, výtečným průvodcem. V roce 1967 byla znovu opravena střecha a vymalován a upraven Husův sbor. V roce 1968 byly obnoveny biblické hodiny a návštěvnost bohoslužeb se upravila v průměru na 30 lidí.

Padesáté výročí samostatné náboženské obce bylo v roce 1974 oslaveno bohoslužbou za účasti pražského biskupa dr. Josefa Kupky. Na podzim roku 1977 vystřídala bratra faráře Milana Zelenku, který odešel do n. o. v Berouně, sestra farářka Růžena Adamová, která v Žebráku slouží dodnes. Za více než třicet let jejího působení, v úzké spolupráci s radou starších, byla provedena postupná generální rekonstrukce budovy Husova sboru. Bohoslužby se Dětské centrum Srdíčko konají každý týden, byla zde řada koncertů a vystoupení dětí ze ZUŠ. Sbor navštívili všichni pražští biskupové, sloužící od roku 1977. Husův sbor navštívil a bohoslužby vykonal u příležitosti 600. výročí založení města Žebráku také patriarcha Církve československé husitské Josef Špak. V roce 2006 se náboženská obec rozhodla založit Dětské centrum Srdíčko a obnovit tak tradici práce s dětmi a pro tento účel opravit již opět nefunkční budovu na dvoře sboru.

Podařilo se do konce roku 2009 zrekonstruovat a dne 8. ledna 2010 u příležitosti 90. výročí vzniku Církve československé husitské uvést do zkušebního provozu jednu klubovnu, včetně sociálního zařízení a energetických zdrojů. V roce 2011 byla dobudována druhá klubovna, určená převážně k výuce katecheze. A tak jsme mohli k 90. výročí vzniku náboženské obce Církve československé husitské v Žebráku slavnostně otevřít dne 20. června 2011 Dětské centrum Srdíčko za účasti pražského biskupa Davida Tonzara a mnoha významných hostů i sponzorů. Máme cíl, aby projekt Dětského centra „Ne dětem ulice" mohl v plnosti sloužit dětem a mládeži k volnočasovým aktivitám a zájmovým činnostem, podle jejich individuálních zájmů. Chceme především naplňovat mravní a křesťanskou výchovu dětí a rodičů.

Žebrák byl založen pravděpodobně v 2. polovině 12. století. Ve 13. století se stal Žebrák již rušným tržištěm a známým místem na obchodní stezce, která odnepaměti spojovala Prahu s Plzní a pokračovala dále do Bavor. Většího rozmachu se městu dostalo od 14. století za vlády Lucemburků, kdy král Václav IV. povýšil Žebrák v roce 1396 na město. K nejlepším dobám města však patří 16. století a léta další, kdy Žebrák získává řadu městských práv. 18. století patří k období, kdy Žebrák svými osobnostmi vstupuje do doby národního obrození. Léta 19. století jsou charakterizována rozvojem spolkové činnosti, v níž přední místa zaujímají „Spolek divadelních ochotníků" (od roku 1812), „Sokol" (od roku 1869), „Slovanská lípa" (1848), pěvecký spolek „Hlahol" (1864) a další. Z tohoto malého městečka pocházejí slavní rodáci jako: Jan Žebrácký, Matyáš ze Žebráku, Jan Praskoleský a Václav K. Žebrácký – bakaláři university Karlovy v 16.–17. století, Šebestián Hněvkovský – představitel národního obrození, stejně jako bratři Jan a Vojtěch Nejedlý, malíř Jaroslav Hněvkovský, publicista Karel Kyncl.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Share
Krátký odkaz na článek (shURL): http://www.ccshpraha.cz/w63

Odběr novinek E-mailem

Pražská diecéze CČSH

Nejnovější z našich rubrik

Kalendář událostí

19.červenec 2020, ne, 19:00
Večerní bohoslužba na Zderaze
19.září 2020, so, 08:00
Pouť na Sázavě

                          -- reklama --

r pisne

125x125

psyche

ZS ccshpraha25x125


Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace

Rozumím

Abychom vyhověli novému legislativnímu nařízení EU, musíme, jako naprostá většina všech stránek na internetu, získat souhlas návštěvníků s použitím cookies.

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Detailní informace naleznete třeba zde