Ústava Církve československé husitské

Kategorie: Ústava církve
ÚSTAVA
Církve československé husitské


Schválena 3. zasedáním VIII. sněmu 19. října 2002 v Praze, ve znění novelizace přijaté 4. zasedáním VIII. sněmu 25. června 2005 v Praze a 5. zasedáním VIII. sněmu 26. ledna 2008.

Vyhlášena v Úředních zprávách č. 3/2002 ze dne 7. listopadu 2002. Novelizace vyhlášena v Úředních zprávách č. 4/2005 ze dne 25. června 2005 a v Úředních zprávách č. 1/2008 ze dne 26. ledna 2008 a č. 2/2008 ze dne 11. února 2008.

VIII. sněm Církve československé husitské na svém 3. zasedání, konaném dne 19. října 2002, na svém 4. zasedání, konaném dne 25. června 2005 a na 5. zasedání, konaném dne 26. ledna 2008 při zachování stěžejních tradic a zásad uspořádání Církve československé, jak byly přijaty při jejím založení v r. 1920 a vtěleny do Zatímního řádu církve z 24. 1. 1920, následně do Statutu církve z 8. 1. 1921 (schváleného 1. valným sjezdem delegátů 8. 1. 1921), poté do Prozatímní Ústavy církve (přijaté sjezdem delegátů v témže roce a schválené výnosem Ministerstva školství a osvěty z 15. 10. 1921) a posléze do Ústavy církve z 29. 3. 1931 (přijaté I. řádným sněmem církve 29. 3. 1931 a schválené výnosem Ministerstva školství a osvěty z 23. 7. 1934 č. 73.599/34-VI) ve znění změn z 9. 1. 1946 (přijatých II. řádným sněmem 9. 1. 1946 a schválených výnosem Ministerstva školství a osvěty z 27. 4. 1946 č.B-30.303/46-V/2.) a v dalším období vtělených v mezích daných společensko-politickými podmínkami po r. 1948 do Zřízení církve z 29. 10. 1961 (přijatého V. řádným sněmem církve 29. 10. 1961 a schváleného výnosem Ministerstva školství a kultury z 27. 11. 1961 č. 54113/61-VI, v církvi vyhlášeného usnesením Ústřední rady z 10. 12. 1961 čj. 3320/61 s účinností od 1. 1. 1962) a dále ve znění novel přijatých v nezbytném rozsahu v období po r.1989 po obnovení demokratického státu, jmenovitě novely z 16. 3. 1991 (schválené prvním zasedáním VII. sněmu CČSH dne 16. 3. 1991 a vyhlášené Úředními zprávami č. 1/1991) a novely z 27. 8. 1994 (schválené třetím zasedáním VII. sněmu dne 27. 8. 19 94 a vyhlášené Úředními zprávami č. 2/1994) a s vědomím toho, že Církev československá byla státem uznána na území Čech, Moravy a Slezska vyhláškou Ministerstva školství a národní osvěty č. 542/1920 Sb. z a n. z 15. 9. 1920 a na území Slovenska vyhláškou Ministerstva školství a národní osvěty č. 193/1925 Sb. z. a n. z 22. 9. 1925, po zřízení tzv. Slovenského štátu byla Církev československá na území Slovenska zrušena výnosem Ministerstva školství a osvěty z 5. 4. 1939 č. 25.731/39-V, což se stalo nulitním aktem po obnovení republiky v r. 1945, název Církev československá byl usnesením VI. církevního sněmu, konaného 16.–17. října 1971, změněn na současný název Církev československá husitská, schválil svým usnesením tuto
 
ÚSTAVU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ


PREAMBULE:

Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním.

Krátký odkaz na článek (shURL): http://www.ccshpraha.cz/