PD CCSH

Část první - Ustanovení všeobecná

HLAVA I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1 POVAHA CÍRKVE

Církev československá husitská (dále v této Ústavě též i jen „církev“) je církev reformačního husitského směru a je charakterizována těmito znaky:
a) Pramenem její víry, zvěsti, nauky a jejího poslání je slovo Boží, dosvědčené Písmem a křesťanskou tradicí, zvláště starokřesťanskou, cyrilometodějskou, husitskou, bratrskou a vůbec reformační, kriticky vykládanou podle nauky Církve československé husitské.
b) Nejvyšší normou je jí Duch Kristův, jemuž podléhá církev i její věřící ve víře, v životě a úsilí, v hlásání evangelia, v učení a v teologické tvorbě.
c) Její zásada svobody svědomí záleží v poslušnosti Ducha Kristova, k němuž pouk azují řády církve.
d) Její články víry nejsou neměnitelnými dogmaty a nejsou předmětem, nýbrž vyjádřením a ukazatelem směru víry, kterou církev žije a vyznává. e) Její bohoslovecká činnost je vedena zásadou úcty k vědeckému bádání.
f ) Do zájmu církve patří všechny otázky lidského života individuálního a sociálního, zejména úsilí o mír a pokoj mezi lidmi, ve všech věcech, kdy církvi náleží, aby se k těmto otázkám veřejně vyjadřovala.
g) Církev a její Ústava spočívá na zásadách presbyterních, k nimž jsou přidruženy prvky episkopální.

Článek 2 POSLÁNÍ CÍRKVE

Posláním Církve československé husitské je hlásat evangelium, vyznávat svou víru, svědčit o ní a uvádět ji v život, zejména pak
a) svědčit životem, slovem, tiskem a jinými vhodnými způsoby o Ježíši Kristu, jako Pánu a Spasiteli,
b) sloužit životu svých členů i jiných lidí, toužících po Božím slovu, podle svého poslání kázáním, bohosloveckým vedením, bohoslužbou, vysluhováním svátostí i mimosvátostnými obřady, vyučováním náboženství, pastorační péčí, duchovní péčí a další výchovou, sociální prací a další křesťanskou službou lásky i jinými vhodnými křesťanskými prostředky,
c) spolupracovat na díle Kristově s jinými církvemi a náboženskými společnostmi i v zahraničí, k této práci ochotnými a spolupracovat na díle obecné spravedlnosti, humanity a pokoje se všemi lidmi dobré vůle,
d) zřizovat, udržovat a případně spoluprovozovat zařízení, nadace a ústavy (zdravotní, sociální, školské a kulturní), sloužící poslání církve a vychovávat pro dílo církve duchovní, kazatele i odborné laické pracovníky.

Článek 3 NÁZEV A SÍDLO

(1) Církev nese již od svého zrodu v r. 1920 ve svém názvu přívlastek „československá“, jímž byla vyjádřena touha našich národů po svobodě církevní a náboženské. Výrazem „husitská“, který byl k původnímu názvu připojen v r.1971, vyjadřuje, že jde o církev, která navazuje na husitskou reformaci.Tak vznikl a vyvíjel se současný název církve, který zní: Církev československá husitská.
(2) Sídlem církve v České republice a současně sídlem celku církve, zahrnujícího rovněž její organizační jednotky působící v zahraničí, je: 166 26 Praha 6 – Dejvice, Wuchterlova 5.
(3) Sídlem církve ve Slovenské republice je sídlo Diecéze bratislavské: 831 03 Bratislava, Konventná 11.
(4) Změny sídla církve uvedeného v odst. 2 a 3 schvaluje církevní zastupitelstvo schválením změny Organizačního řádu Církve československé husitské.
(5) Svá sídla dále mají jednotlivé diecéze a jednotlivé náboženské obce, působící v rámci církve jako církevní právnické osoby; tato sídla či jejich změny schvaluje shromáždění příslušné církevní právnické osoby.

HLAVA II. ČLENSTVÍ V CÍRKVI

Článek 4

(1) Příslušnost k církvi se pro účely Ústavy Církve československé husitské (dále též jen „Ústava“) a církevních řádů nazývá členstvím v církvi. Členství v církvi se nabývá křtem, u osob pokřtěných v jiné církvi jejich přijetím podle Organizačního řádu Církve československé husitské.
(2) Členství v církvi se pozbývá výstupem nebo rozhodnutím církve v případech a za podmínek stanovených v církevních řádech.
(3) Členství v církvi se uskutečňuje prostřednictvím členství v jednotlivých náboženských obcích. Svou víru osvědčují její členové účastí na životě církve, zvláště bohoslužebném a svátostném, čtením Písma, modlitbou, následováním Krista v lásce

love uk

Odběr novinek E-mailem

Pražská diecéze CČSH

Nejnovější z našich rubrik

Kalendář událostí

Žádné události

Youtube kanál PD CČSH

yt ch

Bohoslužby

24.červen 2024, po, 10:00
Praha 4 - Spořilov
25.červen 2024, út, 16:30
Praha 4 - Nusle
25.červen 2024, út, 17:00
Praha 3 - Žižkov
26.červen 2024, st, 18:00
Benešov - večerní společná modlitba
26.červen 2024, st, 19:00
Praha 10 - Vinohrady - Studenstká bohoslužba
27.červen 2024, čt, 14:00
Praha 7 - Holešovice -DD "U studánky"
27.červen 2024, čt, 14:00
Praha 16 - Radotín
27.červen 2024, čt, 18:00
Praha 7 - Holešovice

                          -- reklama --

baner cssh

r pisne

125x125

psyche

ZS ccshpraha25x125


Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace

Rozumím

Abychom vyhověli novému legislativnímu nařízení EU, musíme, jako naprostá většina všech stránek na internetu, získat souhlas návštěvníků s použitím cookies.

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Detailní informace naleznete třeba zde