PD CCSH

Matouš 21,22 - Slova a činy

Číst dál...

Mt 21,22 Slova a činy

Tuto neděli se v kostelích čte zajímavý biblický příběh, který trochu provokativně vypráví Ježíš svým posluchačům. Je to příběh z běžného rodinného života o otci a dvou synech. Otec chce, aby synové šli pracovat k němu na vinici. První odpovídá, že se mu nechce, ale nakonec má trochu výčitky svědomí, takže tam jde. Druhý syn svému otci ochotně odpoví, že samozřejmě půjde, ovšem nakonec tam nedorazí. Otázka do placu zní: který syn je lepší?

Můžeme se ptát, jestli ten druhý, co řekl ano, chtěl skutečně jít, nebo to jenom předstíral, nebo to prostě jenom nestihl, něco mu do toho přišlo, měl moc práce... děti... kroužky...nákup... Znáte to.

Číst dál...

Díkůvzdání za úrodu – I. Neděle v říjnu

Číst dál...

text : Lk12,22-26.

Uvědomuji si, že uposlechnout výzvu Pána Ježíše: „Nemějte starost o svůj život co budete jíst ani o tělo, co budete mít na sebe“ vyžadovalo snad od všech generací mnohem víc odvahy nebo spíš opravdové důvěry, než dnes. V naší době, v naší zemi, nejenom, že nám nehrozí hlad, ale můžeme mít takové dobroty, o kterých se našim předkům ani nesnilo. O oblečení ani nemluvím, stojíme-li o to, můžeme mít plné skříně. Přesto i dnes najdeme skupiny lidí, kteří mají starost a věnují tomu hodně času a pozornosti. Jídlo je součástí jejich „náboženství“. Asi je správné jíst zdravé potraviny, pokud máme možnost výběru, ale nemělo by být středem našeho zájmu. Zvláště pro nás křesťany platí, že „Království Boží není v tom, co jíme a pijeme, ale ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha svatého (Ř 14,17) „Hledejte především Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno)“ Mt 6,33. A jídlo je „to“ ostatní.

Číst dál...

Památka knížete Václava

Číst dál...

Spravedlivý, zbožný, věrný, Bohabojný, pokorný, milosrdný, odvážný, vytrvalý - to je příklad přídavných jmen, která vystihují člověka pravého a dobrého, kvalitou myšleno - služebníka Božího. V naší historii českého lidu takových osob, kterým lze tyto skvostné přídomky přiřadit, máme více. Díky Bohu! Dnes 28. září si připomínáme kníže Václava, českého patrona. Nejpřednějšího z předních, z historického časového pohledu nezaměnitelného ryzího panovníka.

Malý Václav se narodil podle historiků roku 907 či 908. Z historických pramenů se o něm příliš nedozvíme, neboť jediná zmínka tohoto formátu dějepisné literatury je od saského kronikáře Vidukinda. Je to informace o "zbožném knížeti, který byl zabit svým bratrem." Obraz této postavy tedy vyvstává z legend, čímž je dosvědčeno, že jeho vliv a dojem, kterým působil na své okolí byl velký a jedinečný. Je známo, že vychování, křesťanské hodnoty a vzdělání do Václava vštípila jeho babička Ludmila, jež byla pokřtěna Metodějem na Velké Moravě. Dle legendy byl Václav vzdělán křesťanským způsobům - modlitbě,   staroslověnskému písmu a latině.

Číst dál...

Kázání na neděli 17. 9.

Číst dál...

Matouš 18,21-35

Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát?“ Ježíš mu odpověděl: „Pravím ti, ne sedmkrát, ale až sedmdesátkrát sedmkrát.“ „S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu byl dlužen mnoho tisíc hřiven. Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s ženou a dětmi a se vším, co měl, a nahradit ztrátu.

Číst dál...

Neděle 10.9.

Číst dál...

Ezechiel 3, 17-11
Římanům 13, 8-14
Matouš 18, 15-20

 

Milé sestry a bratři v Kristu Ježíši,

Je 23. neděle v mezidobí, neboli 15. neděle po Svatém Duchu.

Jsme v době nazývané mezidobím. Svým názvem povětšinou letních nedělí, svým způsobem dobře vystihujeme dobu mezi zrozením a smrtí. Je časem našeho vlastního života? Nikoli.

Je časem /mezičasem, kdy si pravidelně opakujeme v církevním liturgickém roce příběh života Ježíše. Je mezičasem než dojdeme k dalšímu opakování jeho života. To je čas od adventních proroctví ke Zrození, Vzkříšení, Nanebevstoupení k Svatodušnímu svátku. Mezidobí je časem utvrzování správné morálky. Co jsme se z Kristova života naučili, z toho skládáme zkoušku, vnášíme do našeho života, samostatně žijeme, obhajujeme své etické postoje, aplikujeme do svých situací.

Číst dál...

Matouš 16,21-27

Číst dál...

Milé sestry a bratři,

špatným zprávám nebo negativním prognózám se člověku nikdy moc nechce věřit, nebo bývá velmi těžké a většinou to chce i nějaký čas, než je člověk dokáže přijmout. Takto přirozeně reagoval i apoštol Petr na Ježíšovu první předpověď svého utrpení. Byla to situace, kdy s Ježíšem učedníci zažívají úplně něco nového, na co dosud nebyli zvyklí. Nejen zázraky a krásné pocity v přítomnosti Božího syna, ale nyní je začíná pomalu připravovat na to, co se s jeho Božím Synovstvím a s naší záchranou nutně pojí. Je to utrpení, oběť, doba těžké zkoušky, kterou vlastně ještě žádný člověk nepřežil.

A tak si Petr bere Pána Ježíše stranou a kárá ho. Chová se naprosto lidsky, protože lidská mysl často není schopna pojmout a pochopit Boží záměry, Boží logiku.

Číst dál...

Jan 6, 56-69

Číst dál...

Sestry a bratři, pokoj Vám.

Dnešní čtení evangelia se nese ve znamení, které bychom mohli popsat nebo nazvat jako důležité či osudové, případně rozhodující setkání.

Každý z nás má zkušenost s odloučením od blízké nebo nejbližší osoby. I novorozenec poznává tu, v tuto chvíli pro něj nejdůležitější osobu, svou matku. Ta je pro něj zárukou přežití, péče a lásky. A i později, když jsme již dospělí, známe ten smutek, stesk, když nejsme v blízkosti milované osoby. Mnohdy nás naplní pocit prázdnoty, až úzkosti. I když s ní na dálku komunikujeme, stejně nám chybí její blízkost. Chybí nám možnost se dotknout, cítit uklidňující fyzickou blízkost.

Číst dál...

Kázání 20. 8. 2023

Číst dál...

Evangelium: Matouš 15, 21 – 28
1. čtení: Izajáš 56, 1.6-7
2. čtení: Římanům 11, 1-2a.29-32

Milé sestry, milí bratři,

dnešní evangelium nám ukazuje Ježíše, který uzdravuje silou svého slova. Nemocnou dívku ani neviděl, nevzal ji za ruku, ale pouhým slovem „na dálku“ ji uzdravil.

Věřící člověk řekne „zázrak“, nevěřící „hloupost, něco takového není možné.“ A my věřící nemáme slova odpovědi, nemáme argumenty. Máme „jenom“ víru. A když nám navíc někdo řekne, že divy a zázraky jsou pohádky pro malé děti, zůstáváme většinou odzbrojeni. Kananejská žena nikoliv. Nekoukala napravo - nalevo, ale v pevné víře, že u Ježíše je pomoc, za ním volala. Volala tak, že učedníci se jí chtěli zbavit, jak jim bylo její volání nepříjemné.

Číst dál...

Zamyšlení 12. neděle po Duchu sv.

Matouš 14, 22 - 33: „Já jsem to, nebojte se!“

Při čtení příběhu z Matoušova evangelia sledujeme plavbu učedníků na lodi po moři. Nastává večer, zesilují vlny i vítr. Navíc se zjevuje Ježíšova postava kráčeje po moři k učedníkům. Ti začnou zděšením křičet strachem. Ježíš na ně promlouvá slovy: „Vzchopte se, já jsem to, nebojte se (Mt 14,27)!“V tu chvíli reaguje Petr jako první. Přesto, že se někdy v evangeliích jeví jako slabý a váhavý, zde je to naopak. Jako první překonává strach, vystoupí z lodi, vykročí na vodu a jde k Mistrovi. Kdo by se toho z nás odvážil? Petr to dokázal. Ale ve chvíli, jak zafouká silný vítr, dostane strach, začne tonout a vykřikne: „Pane, zachraň mne (Mt 14,30b)!“

Číst dál...

Umění mlčet…

Číst dál...

Př 17, 27 Umění mlčet...
Jk 1, 26
Mt 12, 35nn

V poslední době často slýcháme, jak je doba zlá, lidi jsou zlí, co všechno musíme obětovat, jak trpíme, čeho jsme se museli vzdát... Přiznám se, že to  neposlouchám ráda, protože s tím tak docela nesouhlasím, i když uznávám, že žijeme ve zvláštní době, kdy mnohé naše dřívější povrchní jistoty vzaly za své, a my jsme tak (možná překvapeně) mohli zjistit, co všechno k životu nepotřebujeme – a bez čeho nám naopak jde žít jen těžce.

Určitě se vám stalo, že potkáte někoho, kdo jen a jen nadává, a vy máte pocit, že přece nemůžete říct: "To já se mám, díky Bohu, dobře!“, že by bylo záhodno přihodit taky trochu negace. Ale proč!?

Číst dál...

15. neděle v mezidobí

Číst dál...Izajáš 55, 10-13 Římanům 8, 1-11 Matouš13, 1-9, 18 -23

Podobenství o rozsévači jsem poprvé slyšela v nedělní škole v Praze 4 Nuslích, kde působil můj tatínek přes dvacet let jako farář náboženské obce. Dobře si pamatuji, jak na děti biblické vyprávění zapůsobilo a jak jsme přesně pochopily jeho smysl.

Podobenství o rozsévači je prosté vyprávění, na kterém Kristus znázorňuje skutečnosti nebeského království a dílo, které velký Hospodář koná pro svůj lid.

Číst dál...

Čemu nás připodobní Pán Ježíš?

Číst dál...Zacharjáš 9, 9–12; Římanům 7, 15–25a;

„Čemu připodobním toto pokolení? Je jako děti, které sedí na tržišti a pokřikují na své druhy: 'Hráli jsme vám, a vy jste netancovali; naříkali jsme, a vy jste nelomili rukama. ´ Přišel Jan, nejedl, nepil – a říkají: 'Je posedlý. ´ Přišel Syn člověka, jí a pije – a říkají: 'Hle, milovník hodů a pitek, přítel celníků a hříšníků! ´ Ale moudrost je ospravedlněna svými skutky." Matouš 11, 16–19

Číst dál...

love uk

Aktuálně z ccsh.cz

Odběr novinek E-mailem

Pražská diecéze CČSH

Nejnovější z našich rubrik

Kalendář událostí

Žádné události

Youtube kanál PD CČSH

yt ch

Bohoslužby

04.říjen 2023, st, 18:00
Benešov - večerní společná modlitba
04.říjen 2023, st, 19:00
Praha 10 - Vinohrady - Studenstká bohoslužba
05.říjen 2023, čt, 10:00
Rudná
05.říjen 2023, čt, 14:00
Praha 16 - Radotín
05.říjen 2023, čt, 14:00
Praha 7 - Holešovice -DD "U studánky"
05.říjen 2023, čt, 18:00
Praha 7 - Holešovice
06.říjen 2023, pá, 14:00
Týnec nad Sázavou
08.říjen 2023, ne, 08:00
Kadaň

                          -- reklama --

baner cssh

r pisne

125x125

psyche

ZS ccshpraha25x125


Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace

Rozumím

Abychom vyhověli novému legislativnímu nařízení EU, musíme, jako naprostá většina všech stránek na internetu, získat souhlas návštěvníků s použitím cookies.

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Detailní informace naleznete třeba zde