PD CCSH

Kázání na 20.11.

Číst dál...Texty: Jeremiáš 23,1-6; Koloským 1,11-20; Lukáš 23,33-43

Milé sestry a milí bratři, milí přátelé víry.

Historie se stále opakuje, jen naše paměť je krátká, protože se neumíme poučit. Ježíš řekl: ,,Otče, odpusť jim, vždyť nevědí co činí“ (Lukáš 23,34). S každým slovem, s každým naším skutkem se dá pracovat, jak to, že nevíme co činíme? Ale my to víme! Neboť nám dával příklad sám Ježíš Kristus. Všechny naše skutky odrážejí naši víru. Byl nám dán dar Ducha svatého, který nám ukazuje naši cestu, jen my se neptáme. Neptáme se, když něco chceme udělat, neptáme se na naše kroky. Všude okolo sebe vidíme, jak se naše svobodné rozhodnutí projevuje. Trpí lidé, zvířata i příroda, ale jen proto, že neprosíme Ducha božího o pomoc. Vše nám bylo dáno, neboť Bůh je milostivý! Neslyšíme, neptáme se. Jednáme bez našeho Boha. Modlitba jednou za týden na bohoslužbách nic nezmění. Mnoho pokory by nám slušelo. ,,On (Kristus) je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi – svět viditelný i neviditelný (Koloským 1,15). Buď budou lidé sebestřední a bude nesmírné utrpení, nebo začnu přemýšlet o tom, co by chtěl náš Bůh. Všem nám byla dána svobodná vůle, je to dar, ale umíme ho využívat? Nemysleme jen na sebe, ale na nás všechny, jako na nás myslel náš milovaný Bůh.

Ilona Holcová, kazatelka NO Kralupy nad Vltavou

Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.

Číst dál...Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Mat.5, 4

S pláčem se rodíme i umíráme: napřed pláčeme sami, na konci pláčou ti kolem nás. Poprvé čteme o pláči v První knize Mojžíšově 45. kap. Josef se už nemohl ovládnou přede všemi, kdo stáli kolem něho a křikl : „Jděte všichni pryč.“ Tak u něho nezůstal nikdo, když se dal poznat svým bratrům. Hlasitě se rozplakal. Slyšeli to Egypťané, slyšel to dům faraonův. Tu řekl bratrům : „Já jsem Josef “....... „Putujte rychle k otci a povězte jakou vážnost mám v Egyptě a vše, co jste viděli“........ Padl svému bratru Benjamínovi kolem krku a rozplakal se a Benjamín plakal na jeho šíji. Políbil také všechny bratry a plakal. Bratři přišli ke svému otci Jákobovi a oznámili mu : „Josef ještě žije, dokonce je vladařem nad celou egyptsou zemí.“ On však zůstal netečným, protože jim nevěřil. Teprve když spatřil povozy,které Josef poslal, aby ho odvezly, okřál duch jejich otce Jákoba.

Číst dál...

Kázání: Vzpomínka na ty, kteří již přebývají u Hospodina.

J 3, 16

Na své blízké si vzpomeneme při různých příležitostech během roku, ale jeden den v roce je pro vzpomínku vyčleněn úředně. I ti, kteří již zemřeli, patří do lidského společenství, ale i do společenství církve. Zesnulým je vzdávána úcta, hřbitovy a urnové háje jsou plné květin a svíček. Tak jako chodíme k přátelům na návštěvu, na Dušičky se jdeme poklonit těm, kteří náš předešli na věčnost. A to přese všechno, že současný život se snaží vytěsnit smrt a umírání, a raději se orientuje na zábavu a výkonnost člověka a s tím související idol mladého člověka plného života a síly. To má za následek, že lidé stojí bezradně před těžce nemocným nebo umírajícím člověkem a je pro ně nesnadné se i vyrovnávat s utrpením obecně. Lidé nakonec i neradi přiznávají svůj věk a roli stárnoucího člověka, kterému již ubývají síly, někdy nechtějí přijmout a pozitivně ji prožít.

Číst dál...

Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.

Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Mat.5, 4

S pláčem se rodíme i umíráme: napřed pláčeme sami, na konci pláčou ti kolem nás.

Poprvé čteme o pláči v První knize Mojžíšově 45. kap.
Josef se už nemohl ovládnou přede všemi, kdo stáli kolem něho a křikl : „Jděte všichni pryč.“ Tak u něho nezůstal nikdo, když se dal poznat svým bratrům. Hlasitě se rozplakal. Slyšeli to Egypťané, slyšel to dům faraonův. Tu řekl bratrům : „Já jsem Josef “....... „Putujte rychle k otci a povězte jakou vážnost mám v Egyptě a vše, co jste viděli“........ Padl svému bratru Benjamínovi kolem krku a rozplakal se a Benjamín plakal na jeho šíji. Políbil také všechny bratry a plakal. Bratři přišli ke svému otci Jákobovi a oznámili mu : „Josef ještě žije, dokonce je vladařem nad celou egyptsou zemí.“ On však zůstal netečným, protože jim nevěřil. Teprve když spatřil povozy,které Josef poslal, aby ho odvezly, okřál duch jejich otce Jákoba.

Je pozoruhodné, že v tomto uslzeném příběhu jediný Jákob neplakal.

Číst dál...

Neděle po Svatém Duchu (27. v mezidobí)

Číst dál...Izajáš 5, 1–7
Filipským 3, 4b–14
Mt 21, 33–43

Podobenství o zlých vinařích

Nesmírný potenciál má každé dílo, které zakládá sám Stvořitel!

Nesmírný potenciál má člověk, který podoben Bohu v tvořivosti, může z pouště učinit zahradu!

Nesmírný potenciál má člověk a celé národy, které vědí, že všechno usilování bude vydávat dobré plody, pouze pokud Boží Zákon – právo, milosrdenství a věrnost (Mt 23, 23) budou drženy v posvátné úctě!

Číst dál...

Podobenství o boháči a Lazarovi

Číst dál...Lk 16, 19 – 31 Podobenství o boháči a Lazarovi

Podívejme se na stejnojmenný obraz /najdete na internetu/ vlámského renesančního malíře Franse Franckena, který nám dnešní podobenství přibližuje. Obraz se skládá ze dvou jakoby přímo nesouvisejících částí. V popředí je korpulentní boháč - v Evangeliu beze jména – s nešťastným výrazem ve tváři – se svými pěti bratry a krásnou dámou u téhož stolu, jenž se prohýbá dobrotami. Za tímto výjevem je jakoby částečně zasunut druhý obraz, kde vidíme maličkou postavu nemocného Lazara, atakovaného nějakým sluhou.

Číst dál...

O hledání ztracených - kázání na neděli 11.9.

Číst dál...1. Timoteovi 1,12-17
Lukáš 15,1-7

O hledání ztracených

Znám podobný příběh: Římský setník při ranním nástupu zjistil, že se ztratil jeden z vojáků, kteří drželi noční hlídku. Vyslal polovinu své jednotky, aby po něm v okolí pátrali, ale protože se vrátili s prázdnou, usoudil, že ho buď zajali nepřátelští barbaři nebo že dobrovolně zběhl. V obou případech se tedy stalo něco nepřípustného – měl se přeci bránit do posledního dechu a raději zemřít, než se nechat zajmou. Takže i kdyby toho ztraceného ještě někdy potkali živého, není pro něj žádná naděje, bude potrestán smrtí. A aby se nic takového už neopakovalo, nechal setník svou jednotku raději zdecimovat. Protože když jde o velkou věc, o vítězství Říma, na pár životech přeci nezáleží, se ztrátami se počítá, hlavně musí být pořádek a disciplína…

Takový příběh mi přijde realistický a snadno uvěřitelný – tak se to opravdu mohlo stát. Ale Ježíšovo podobenství o ztracené ovci? Mám obavy, že nejvýš tak jeden ze sta pastýřů by se zachoval stejně. Možná dnes, v soukromém zemědělství, je situace jiná, ale já jsem vyrůstal v době slávy JZD a z vyprávění příbuzných vím, že ani tam se na nějakou tu ztrátu v inventáři či produktech až tak nehledělo.

Číst dál...

Kázání na neděli 4.9.2022

Číst dál...Deuteronomium 30,15-20
.. vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé
potomstvo a miloval Hospodina, svého Boha,
poslouchal ho a přimkl se k němu.
Filemonovi 1- 2
Lukáš 14, 25 - 33

Lukáš 14, 25-33

Šli s ním veliké zástupy; obrátil se k nim a řekl: „Kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano i sám sebe, nemůže být mým učedníkem. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení stavby? Jinak – až položí základ a nebude moci dokončit – vysmějí se mu všichni, kteří to uvidí. ‚To je ten člověk,‘ řeknou, ‚který začal stavět, ale nemohl dokončit.‘ Nebo má-li nějaký král táhnout do boje, aby se střetl s jiným králem, což nezasedne nejprve k poradě, zda se může s deseti tisíci postavit tomu, kdo proti němu táhne s dvaceti tisíci? Nemůže-li, vyšle poselstvo, dokud je jeho protivník ještě daleko, a žádá o podmínky míru. Tak ani žádný z vás, kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učedníkem.

Číst dál...

Zamyšlení na neděli 28.08.2022

Číst dál...Žd 13, 1-8. 15-16 Lk 14, 7- 14

V evangeliích se poměrně často vyskytuje zpráva o tom, že Pán Ježíš byl u někoho na návštěvě, většinou na večeři. Byl známý, mnohými obdivovaný a oblíbený a lidé si považovali za čest, když ho mohli přivítat ve svém domě. Byl ochoten přijít kamkoliv ho pozvali, což poněkud kazilo náladu těm, kteří si mysleli, že jenom oni jsou hodni takové návštěvy. Nešlo jim na rozum, že nepřijal jejich rozdělení lidí na „hodné a nehodné“ a že to má často nastavené obráceně než oni. Nejen kvůli tomu panovalo mezi Ježíšem a farizeji určité napětí. I v tom dnešním textu jsme to mohli vypozorovat: „Vešel do domu jednoho z předních farizeů a oni si na něj dávali pozor.“ A přesto, že tohle napětí musel vnímat, nastolil téma, které atmosféru příliš neodlehčilo, protože se týkalo přímo jich : lidí, kteří si na sobě zakládali a rádi přijímali pocty a přední místa. To, co Pán Ježíš řekl mohlo některým z nich připravit horkou chvilku, ale pokud byli moudří, měli mu být vděčni, ostatně stejně jako my všichni. Vždyť kdo z nás někdy nepotřebuje být odkázán do patřičných mezí.

Číst dál...

Kázání na neděli 21.8.2022

Číst dál...Texty: Iz 58, 9b–14; Žid 12, 18–29; L 13, 10–17

Sestry a bratři!

Dnešní datum – 21. srpna – nemůže nevyvolat v našich myslích vzpomínku na události staré více než půl století, kdy naši zemi, probouzející se pozvolna do svobodnějších časů, obsadila vojska pěti armád Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem. Přestože vývoj v předchozích měsících leccos naznačoval, nikdo si nepřipouštěl, že by mohlo dojít k vojenské operaci, o níž nevěděl ani jeden z čelních představitelů státu nebo strany.

Číst dál...

Kázání na neděli 31.7.2022

Číst dál...Kazatel 1,2-12-14; 2, 18-23
Lukáš 12,13-21

Setkáváme se nad textem příslušejícím podle bohoslužebné knihy CČSH na 8.neděli po svatodušních svátcích. Letos připadly na 6.června.

Texty tohoto následného letního období většinou hovoří o tom „jak žít následování Krista“. Jsou nám předkládány perikopy pojednávající o tom, jak se Kristus potkává s učedníky a přáteli, kteří se ptají či dovolávají jeho zastání, rozsouzení. Tak jako o 6. neděli začínal text evangelia prosbou, dovoláváním se určitého práva, tak je tomu i tentokrát. Marta se obracela na Ježíše prosbou: „Ale Marta měla plno práce...Řekni jí (Marii) přece, ať mi pomůže.“. O této neděli čteme u Lukáše 12,13-21 v perikopě nazvané O boháči a stodolách: „Mistře, domluv svému bratru, ať se rozdělí se mnou o dědictví.“ Nevíme, zda je ten muž v právu, zda v Mistrovi nalezl ochranu proti chamtivému bratrovi, který mu upřel zákonný nárok, či zda sám je chamtivý a žádá si víc, než mu náleží podle ustanovení: „Nejstarší ze synů má mít dva díly, ostatní synové každý po jednom z dílu dědictví.“ Tak jako Martě i dnešnímu žadateli dožadujícího se domluvy, tomu kdo nečiní podle představ, Ježíš kupodivu neudělá rozbor situace, nepátrá po oprávněnosti, ale reaguje podobenstvím. Máme k dispozici to, co pisatel evangelia zachytil a předává nám jako ono podstatné pro naše obecné poučení. Nedozvídáme se řešení kauz, ale dozvídáme se to, co ostatní posluchači a po mnohá staletí čtenáři, mohou obecně použít pro svůj život. Ježíš odpovídá jako ten, kdo už ví, že čas se nachyluje, že hlavní dědictví je „přibližující se království Boží na zemi“.

Číst dál...

Kázání na neděli 17.7.

Číst dál...Lk 10, 38-42

Milí přátelé,

dnešní evangelium zachycuje Ježíše na cestě do Jeruzaléma, kde má naplnit své poslání. Po cestě zastavuje z různých důvodů na mnoha místech. Koná zázraky, uzdravuje, vyučuje... Jeho pověst ho předchází a různí lidé ho zvou k sobě domů, aby mu poskytli nocleh na cestě a pohostili ho. Na mnoha místech ale Ježíš se svými učedníky také zažívá odmítnutí, takže musí setřást prach daného místa z nohou a pokračovat dále... Ve vesnici, kde bydlely sestry Marie a Marta, se Ježíšovi dostalo vlídného přijetí. Marta ho pozvala do svého domu a od první chvíle kmitala, aby se postarala o pohodlí a nasycení hostů. Velmi vlídného přijetí se Ježíšovi v tomto domě dostalo i od Martiny sestry Marie - ta mu zase od té doby, co přišel, sedí u nohou a hltá každé jeho slovo.

Obě sestry Pánu Ježíši projevily to, jaké jsou a obě mu daly to, co umí nejlépe. Nehrály si na nic. Marta mu projevila obdivuhodnou péči, převedla svou praktičnost, kuchařské a vlastně i manažerské umění. A Marie mu věnovala veškerou svou pozornost.

Číst dál...

love uk

Nejnovější zprávy z Aktuálně

Odběr novinek E-mailem

Pražská diecéze CČSH

Nejnovější z našich rubrik

Kalendář událostí

Žádné události

Youtube kanál PD CČSH

yt ch

Nově ve fotogalerii

                          -- reklama --

baner cssh

r pisne

125x125

psyche

ZS ccshpraha25x125


Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace

Rozumím

Abychom vyhověli novému legislativnímu nařízení EU, musíme, jako naprostá většina všech stránek na internetu, získat souhlas návštěvníků s použitím cookies.

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Detailní informace naleznete třeba zde