PD CCSH

Kázání na 5. neděli po Zjevení

Číst dál...Iz 6,1-8 (9-13); 1.Kor15,1-11; Lukáš 5,1-11

S Bohem a bez Boha.

Tak by mohl znít název, který by se hodil ke všem třem čtením Páté neděle po Zjevení. V proroku Izajáši ze Starého zákona zaznívá silná chvála Hospodinu zástupů a zároveň konstatování, jak je člověk nedokonalý a nicotný proti Boží slávě a Božímu působení.

Pavel ve svém Listu Korintským jde ještě dál. Připomíná slovo Kristovo a zmiňuje jak se Kristus zjevoval učedníkům . Sám sebe přirovnává dokonce k nedochůdčeti. Tedy k někomu , kdo není vůbec hoden Boží přízně. Přiznává se ke svému pronásledování křesťanů a jedním dechem dodává, že to co se mu stalo, bylo milostí Boha, bez něj by nebyl nic, byly by pouhým pronásledovatelem, někým, kdo ze svých lidských sil vykonává jakési rozkazy, dané také člověkem.

Číst dál...

Nedělní kázání z Krče

Číst dál...Jr 1,4 – 10 1K 13,1 – 13 L 4,21 – 30 Ježíšovo kázání v Nazaretě
(možné jiné 1. a 2. čtení: 1Kr 17,8 – 16 a 2Kr 5,1 – 3. 9 – 14)

/poznámky k Jr 1,4 – 10: prorok Jeremjáš byl osloven – zasažen Bohem; „stalo se k němu slovo Hospodinovo“ – Boží slovo je činem; Bůh oslovuje člověka v určitém čase a na určitém místě – ve 13. roce kralování judského krále Jóšijáše, tedy v r. 627 – 626 př. Kr. – v době složité a závažné; na prorokovy obavy zní Boží slib: Já budu s tebou! Vysvobodím tě. Křesťanská církev vztahuje slova 5. verše také na Ježíše Krista./

Sestry a bratři,

Pán Ježíš v synagóze v Nazaretě četl ze starozákonního svitku Izajášovo proroctví o Mesiáši, který jednou přijde. A na to Ježíš řekl: „Dnes se splnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.“ Jinými slovy – starozákonní proroctví se nyní naplnilo, já jsem ten dlouho očekávaný Mesiáš. Posluchači v synagóze mu nejprve přisvědčovali, než jim došlo, co vlastně řekl. Vždyť tohoto Ježíše z Nazaretu známe od jeho dětství! Což to není syn tesaře Josefa? Pochází z obyčejné, chudé rodiny Josefa a Marie. Cožpak může být tesař Ježíš Mesiášem?! Zde je výstižné Ježíšovo slovo: Žádný prorok není vítán ve své vlasti. Nebo: Prorok nemá vážnost ve své vlasti. (J 4,44) Ano, platí to obecně. Například učitel, lékař, farář by asi neměli působit tam, kde vyrůstali, kde je lidé znají odmalička. Všichni jim tykají – to je Pepíček nebo Jaroušek, toho znám, když byl takhle malý... Takový člověk potom v dospělosti nemusí mít takovou úctu a respekt jako nově příchozí.

Číst dál...

Kázání na neděli 23.1.

Číst dál...Neh 8,1-3.5-6.8-10 1K 12,12-31a L 4,14-21

Sestry a bratři,

podle Lukášova evangelia zahájil Ježíš své veřejné působení vyučováním v synagogách, kam pravidelně o sobotách přicházel. Také při návštěvě Nazareta, ve kterém vyrostl, vypravil se v sobotu na bohoslužbu. Ujal se čtení a pak i výkladu Božího slova, jak bylo tehdy zvykem. A předčítal z proroka Izajáše:

Duch Hospodinův je nade mnou, proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst, zajatcům vyhlásil propuštění a slepým navrácení zraku, zdeptané propustil na svobodu a vyhlásil léto milosti Hospodinovy.

Pomazáním se ve starověku pověřovalo k úkolu, s nímž zároveň pomazaný obdržel potřebné schopnosti a dary Ducha. K vykonávání úřadu a poslání byli takto zmocněni kněží a králové. Mesiáš – Pomazaný představoval ideálního krále, kterého si vybral a obdařil plností duchovních darů sám Hospodin. Takto je dokonce označen i perský král Kýros. Nehemjáš popisuje snahu o obnovu Jeruzaléma, v níž sehrál svou roli také perský král.

Číst dál...

Svatba v Káni Galilejské Jan 2,1-11 1K 12,1-11

Číst dál...Pokoj Vám, sestry a bratři.

Začíná období církevního roku zvaného Epifanie. tj. času, kdy se Pán Ježíš veřejně ujímá vlády Božího království v našem světě. Jinak řečeno, musel Pán Ježíš přesvědčit o svém poslání nejprve své učedníky. Aby v něj uvěřili. Aby uvěřili, že on je tím po staletí zaslibovaným Mesiášem, Kristem. Tím, kterého zvěstovali proroci.

V dnešním příběhu se ocitáme s Ježíšem a jeho učedníky na svatbě. Byla přítomna i jeho matka. Tato skutečnost vypovídá o tom, že Pán Ježíš účastí na radostné a bujné společnosti jakou je svatba chce ukázat, že nepřichází jako jeden z dalších přísných učitelů Zákona. Ale jako ten, který se při své vyjímečnosti nestraní obyčejného lidského života.

Číst dál...

Kázání ke 102. výročí vzniku Církve československé husitské

Číst dál...Ámos 5, 21 – 25 Římanům 13, 11 – 14 Matouš 10, 16 - 33

Je za námi vítání nového roku, pomalu si zvykáme na psaní letopočtu plného číslic dvě a máme před sebou narozeniny své církve. Její století jsme museli oslavit ve skromnosti a dnes to není o mnoho jiné. Covidová situace se příliš nemění. A lidstvo nezpokornělo. Zlobí se. Nechce věřit tomu, že není pánem světa. Takže milé sestry a bratři, milí duchovní, milí aktivní laikové, máme mnoho práce, abychom „vyrovnali cesty Páně a přímé činili stezky jeho“.

Když začínám pracovat s menšími dětmi, ptám se jich, jak je to dávno, kdy se narodil Ježíš? „Umíte si to představit? Mohu vám pomoci. Kdy se narodily vaše babička, prababička a pra pra babička? Těch pra bychom museli naskládat asi sedmdesát vedle sebe, abychom se dostali do doby, kdy přišel na svět Ježíš Nazaretský. A kdy jsme se o něm dozvěděli ve střední Evropě? Na to by nám těch pra.......babiček stačilo asi 43.“ A ještě jim to znázorním na šňůře. „Je to dávno, viďte?“

Číst dál...

Novoroční kázání

Číst dál...Milé sestry a milí bratři,

Začíná nový kalendářní rok. Pro mnohé je to čas odkládání starých záležitostí našich životů a začínání nových věcí. Je to také čas velkých očekávání, co nový čas přinese, a také vlastních předsevzetí. Dělat v životě velká rozhodnutí však není úplně snadné. K tomu, abychom mohli cokoli v našich životech změnit, potřebujeme si v prvé řadě ujasnit, jaký výsledek očekáváme a co vlastně doopravdy chceme. Společnost, ve které žijeme, a která nás na vědomé i nevědomé úrovni ovlivňuje, nám nastavuje určité hodnoty, které na první pohled vypadají velmi vznešeně a honosně. Jako například píle, vytrvalost a disciplína, které vedou ke společenskému úspěchu a možná i slávě. Jenže ne vždy je vše nakonec pro člověka snadné prožívat. Kdy jsme slyšeli slova Lukášova evangelia, je tam také jedno zvláštní ALE ...Maria vše v mysli zachovávala a rozvažovala o tom. Uvědomovala si, že ne vše co na první pohled vypadá jako skvělý předpoklad ke společenskému úspěchu, může být pro člověka v osobním životě příjemné a pohodlné.

Číst dál...

Kázání na Štěpána 26. 12.

Číst dál...Konec světa

Lk 21,26-28

Při čtení dnešního úryvku evangelia si každý uvědomuje, že konec světa může být skutečně blízko. Je to tak zarážející, že mi pořád běhá mraz po zádech. Vzpomínám si, že v posledních letech se několikrát očekával takový konec: třeba v letech 2000, 2012 a třeba 2020 se začátkem světové pandemie. Konec světa si každý představoval nějak po svém, až na to, že velcí manipulátoři médii vytvářeli konkrétní scénáře s konečnou katastrofou. Dnes si přesto uvědomuji, že konec někdy skutečně bude, ale jak je psáno – nikdo neví den ani hodinu.

Každopádně, očekávání konce bylo u většiny lidi spíše hysterické, plné obav a strachů, pocity zklamaní z toho, že se nedožiji období klidu o vánocích. Jiný zase, se naopak radovali, že s koncem skončí i jejích mizerné životy, které jsou plné smutku, beznaděje a pocitu marnosti.

Číst dál...

Štědrý den – vigilie narození Páně (půlnoční)

Číst dál...Dnes se vám narodil Spasitel Kristus Pán !“

2) Za obdarování svých srdcí narozením Ježíše Krista modleme se …
3) Za mír a pokoj svých domovů modleme se …
Doplněk: Židům 1,1-7

O hlavní postavě vánoc zpíváme jako o dítěti. Jde o něco víc? V čem to spočívá? Udeřila hodina spásy, záchrany. Pro většinu lidí jdou vánoce pohádkou pro děti a zázračnou historkou pro dospělé. Na druhé straně máme historická fakta – císaře, daně, soupis, popis cesty do Betléma, lidé jsou nepohostinní, narození dítěte ve chlévě – vše je to velmi nepohodlné. My to máme vše v „růžových barvách“. Dítě je miloučké, matka je líbezná, andělé pějí atd. Ježíš je milou věcičkou v jeslích – prostě idylka. A přesto přese všechno na nás dýchne tajemno. Nevíme, co to je. Správně bychom to nazvali VLOM ZVENČÍ DO NAŠICH NITER – DO SRDCE ČLOVĚKA.

Číst dál...

4. neděle adventní - kázání

Číst dál...Pozvánka na oslavu narozenin

Těšil jsem se na tuto oslavu celý rok. Když jsem byl malý chlapec, byly a jsou dodnes vánoční svátky pro mne nádhernou událostí. Samozřejmě jako malý kluk jsem chápal pouze to, že venku je sníh, tedy blíží se svátek vánoční, nemusím do školy. Bude ozdobený vánoční stromek ozdobami a sladkostmi a pod stromečkem bude zajisté překvapení. O nějaké předzvěsti proroků, či samotném významu Vánoc jsem neměl ani ponětí. O adventu jsem pouze slyšel, že se jedná o jakousi předzvěst něčeho, o čem moje dětská dušička neměla ani ponětí. Ano, Ježíšek mi donesl dárky a po dárcích jsem si na něj už ani nevzpomněl, snad mezi dětmi jsme si povídali, kdo a jak byl obdarován.

Dnes se každým rokem můžeme těšit, my všichni křesťané, že jsme dostali pozvánku na narozeninovou párty. Tato každoroční oslava je oslavou našeho Spasitele. A jak už předpovídá Micheáš, jeden ze dvanácti malých proroků, který se energicky zastával práv chudých. Ve svých předpovědích dává naději lidem v oných biblických dobách až do dnešní doby, že z něčeho malého, na první pohled bezvýznamného, vzejde něco ohromujícího. Že se narodí ten, který bude slavným po celém světě, budou o něm všichni vědět, a že on bude naším pánem, duchovním vůdcem, lékařem, poradcem, ale i bratrem.

Číst dál...

3. neděle adventní - kázání

Sf 3,14-20; Fp 4,4-7; L 3,7-18

Číst dál...RADUJ SE V PÁNU: NEBOJ SE ZLÉHO, ČIŇ POKÁNÍ A NES DOBRÉ OVOCE

Milí přátelé, sestry a bratři,

již druhým rokem putujeme všichni tímto pozemským světem poznamenaným celosvětovou pandemií koronaviru, a tak si nejednou připadáme jako ztracení poutníci.

Poutníci, jdoucí tmou dlouhou cestu, někdy zarmoucení a bezradní. Našimi srdci prošel mráz ze ztrát našich bližních a přátel. A najednou v dálce, v této neprůhledné a nekonečné chladné tmě, zazáří světlo radostné naděje v Boží pomoc a záchranu, jak to vyjádřil apoštol Pavel: „Radujte se ... Pán je blízko“ (Fp 4,4-5). A prorok Sofonjáš říká: „Hospodin je uprostřed tebe, neboj se už zlého!“ (Sf 3,15)

Aby ale byl Hospodin vprostřed nás, vprostřed našich srdcí, musíme činit pokání (L 3,8), k němuž nás dnes vyzývá Jan, a nést dobré ovoce (L 3,9), jinými slovy konat dobré skutky (L 3,13n). Hospodin nám tímto dává novou příležitost, abychom mohly změnit náš úděl.

Číst dál...

Kázání na 2. adventní neděli

Číst dál...Lukáš 21, 25-36
Ježíš řekl: „Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře. Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti pekelné se zachvějí. A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.“ Vypravoval jim podobenství: „Podívejte se na fíkovník nebo jiný strom: Když se už zelenají, sami víte, že léto je blízko. Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko království Boží. Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se toto všechno stane. Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou. Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí a aby vás onen den nepřekvapil jako past. Neboť přijde na všechny, kteří přebývají na zemi. Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka.“

Advent, jak víme, znamená příchod. Je přípravou na událost, která se stala před více než 2000 lety, ale také na tzv. Parusii, která nastane na konci času. I to je Advent. I to je očekávání příchodu Krista. Starý zákon po staletí připravoval vyvolený národ na příchod Mesiáše. A Mesiáš přišel, přesně tak, jak bylo předpovězeno. Naše spása už začala, ale dovršena bude teprve parusií. Nový zákon tedy žije očekáváním Parusie a vyvrcholením evangelia. Kristus opět přijde, ale tentokrát už ne, jako bezbranné dítě. Už ne, jako muž bolesti. Přijde jako vítěz, jako dobyvatel, který si přichází pro to, co mu patří. Řecké slovo „parusie“ se původně užívalo pro triumfální vjezd panovníka do města. My tímto termínem označujeme završení dějin světa, které nastane s druhým příchodem Krista na tuto zem. Pán k nám ale přichází i teď, neustále, a to v Eucharistii, která je pojítkem mezi jeho prvním příchodem v těle a druhým příchodem v moci a slávě. Nicméně Parusie, která sebou přinese definitivní soud nad světem i nad naším životem, v nás vzbuzuje nejen naději, ale také obavy. Bible naznačuje, že konec světa bude spojen s obrovskou katastrofou, avšak otázku-co přesně se stane, nechává otevřenou...My nevíme, zda svět postihne přírodní katastrofa, nebo ho zničíme sami. Jestli vyhasne Slunce, nebo nás zasáhne meteor. Víme však, že svět, tak jak ho známe, tu nebude navždy. Konec je nevyhnutelný, a odpočítávání už začalo.

Číst dál...

1. neděle adventní, promluva

Číst dál...„V oněch dnech a v onen čas způsobím, aby Davidovi vyrašil výhonek spravedlivý, a ten bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. V oněch dnech dojde Judsko spásy, Jeruzalém bude přebývat v bezpečí a takto jej nazvou: ‚Hospodin – naše spravedlnost‘.“ Jer 33, 15-16

„Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.“ L 21, 33

ADVENT V NÁS

Počátek nového liturgického roku je vždy obestřen tajemstvím. Začínáme znovu prožívat biblické události spojené s adventem, které se v mnoha případech podobají situacím okolo nás, s námi i v nás. Neznáme sice události, které nám bude dáno prožívat, ale přesto hledíme do budoucnosti s důvěrou.

Z Písma známe, a sami se o tom neustále přesvědčujeme, že co učinil a nadále činí náš nebeský Otec, Bůh, je dobré a člověku ku prospěchu, pomoci i záchraně. U pouze lidské činnosti shledáváme výsledek složitější. Jsou přítomná obě znaménka, plus i mínus. Veliká touha po dobru, která je v dalším sledu událostí často obrácena proti světu i člověku. Trháme ze stromu poznání a nedohlédneme následky. Zato o svém díle spokojeně, rádi a pochvalně mluvíme. Ale historie nás z tohoto rozdílu usvědčuje v plném rozsahu. Nebeský Otec přesto i nadále vstupuje do lidských osudů s úmyslem pomoci a zachránit. Od dob starozákonních až po současnost. Biblické knihy o tom vydávají svědectví.

Číst dál...

love uk

Odběr novinek E-mailem

Pražská diecéze CČSH

Nejnovější z našich rubrik

Kalendář událostí

Žádné události

Youtube kanál PD CČSH

yt ch

Bohoslužby

18.červenec 2024, čt, 14:00
Praha 16 - Radotín
18.červenec 2024, čt, 14:00
Praha 7 - Holešovice -DD "U studánky"
18.červenec 2024, čt, 18:00
Praha 7 - Holešovice
19.červenec 2024, pá, 14:00
Týnec nad Sázavou
19.červenec 2024, pá, 18:00
Chomutov
21.červenec 2024, ne, 00:00
Lužná
21.červenec 2024, ne, 08:00
Kadaň
21.červenec 2024, ne, 08:45
Most

                          -- reklama --

baner cssh

r pisne

125x125

psyche

ZS ccshpraha25x125


Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace

Rozumím

Abychom vyhověli novému legislativnímu nařízení EU, musíme, jako naprostá většina všech stránek na internetu, získat souhlas návštěvníků s použitím cookies.

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Detailní informace naleznete třeba zde