PD CCSH

Přijměte Ducha svatého

Číst dál...J 20, 19 – 23

Vážené sestry a vážení bratři, moji milí,

po prožití Velké Noci a Ježíšova vzkříšení jsme si jako každý rok znovu prožili a uvědomili, že smrt nezvítězí. Ježíš vstal z mrtvých.

Dnes, v den slavení hodu svatodušního, si můžeme připomenout, jak píše autor evangelia podle Jana, že Ježíš dechl na učedníky a oni přijali Ducha svatého. Události „dechu“ předchází situace strachu. Učedníci jsou zavřeni z obav z pronásledování. Ježíš přichází skrz zavřené dveře a ukazuje rány po ukřižování. Je to skutečný, fyzický Ježíš, a přitom dokáže projít zavřenými dveřmi a sdělit všem: “Pokoj Vám“. Ježíš do chvíle zoufalství a strachu přináší pokoj a vyslání. Přijměte pokoj a přineste ho všude tam, kde není! Svým prostupem hmoty také učedníkům ukazuje, že fyzický, viditelný svět, je jen pomíjející kulisou, ve které prožíváme současné životy, ve které se učíme stále více a více přiblížit Božímu království. Ale není to konečný prostor, ze kterého není úniku.

Číst dál...

Oslavení (Nanebevstoupení) Páně - čtvrtek po neděli Rogate

Číst dál...Lukáš 24, 44-53

44Řekl jim: „To jsem měl na mysli, když jsem byl ještě s vámi a říkal vám, že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v zákoně Mojžíšově, v Prorocích a Žalmech.“ 45Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu. 46Řekl jim: „Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých; 47v jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům, počínajíc Jeruzalémem.48Vy jste toho svědky.49Hle, sesílám na vás, co slíbil můj Otec; zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti.“ 50Potom je vyvedl až k Betanii, zvedl ruce a požehnal jim; 51a když jim žehnal, vzdálil se od nich a byl nesen do nebe.52Oni před ním padli na kolena; potom se s velikou radostí navrátili do Jeruzaléma, 53byli stále v chrámě a chválili Boha.

Nanebevstoupením Páně se završuje velikonoční příběh, úspěšná cesta Ježíšovy spásy na této zemi. Své vítězství Kristus dokládá slovy: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi (Mt 28, 18). Má v rukou vše, není jediné místo, kde by nerozhodoval. Dostává mnohem víc, než mu může kdokoliv nabídnout. Především dávný ďáblův návrh při pokušení se zdá najednou nicotný. Vždyť se omezil jen na tento svět. Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu: „Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět“ (Mt 4,8–9). Přitom myšlenka více než lákavá. Jako vládce pozemského světa by přece Ježíš mohl udělat mnoho dobrého a získat na svou stranu většinu lidstva. Není to snadnější než se s malou partou nadšenců plahočit po izraelských vesnicích a městečkách a oslovovat jedince na okraji společnosti? Přitakáním ďáblu by Ježíš nemusel postoupit cestu na Golgotu. Jako svrchovaný pozemský panovník by zničil všechny své nepřátelé – římskou říši, Heroda i farizejskou veleradu. Ze židů mohl učinit vládnoucí národ a obnovit slávu Šalamounova království. Ale za cenu spojenectví s ďáblem. Ježíš zvolil jinou cestu, která se o Velký pátek nezdála příliš úspěšná. Přišlo však Zmrtvýchvstání a Nanebevstoupení a situace se výrazně změnila. Zrodila se církev a evangelium najednou získává posluchače ze všech koutů světa.

Číst dál...

Kázání na 2. neděli po Velikonocích, Misericordias Domini

Číst dál...Milé sestry a bratři,

milost Vám a pokoj od Boha, Otce našeho i od Pána Ježíše Krista! Amen.

Té dnešní neděli se v církvi říká latinsky „Misericordias domini“. Když to přeložíme, znamená to milosrdenství Páně/Boží. Tato dvě slova pochází z verše Žalmu 66, který jsme slyšeli na samém začátku našich dnešních bohoslužeb. Zněla takto: „Hospodinova milosrdenství je plná země. Nebesa byla učiněna Hospodinovým slovem.“ Není to vlastně připomínka toho, že bychom si více měli všímat Hospodinova milosrdenství, které je ve světě kolem nás přítomno a které tak často přehlížíme? Jsme citliví vůči utrpení, zlu – to nepřehlédneme nikdy, ale často nám chybí optika, kterou bychom zahlédli to, že Bůh je okolo nás stále přítomen, vlastně – tvoří svět, obnovuje, občerstvuje – jak říká žalmista také tím Slovem – a čeho si už vážně nejsme mnohokrát vědomi, je to, že i my jsme toho všeho nedílnou součástí.

Číst dál...

Kázání na Velikonoční pondělí

Číst dál...Evangelium: Matouš 28, 8-15
Ženy rychle opustily hrob a se strachem i s velikou radostí běžely to oznámit jeho učedníkům. A hle, Ježíš je potkal a řekl: „Buďte pozdraveny.“ Ženy přistoupily, objímaly jeho nohy a klaněly se mu. Tu jim Ježíš řekl: „Nebojte se. Jděte a oznamte mým bratřím, aby šli do Galileje; tam mě uvidí.“ Když se ženy vzdálily, někteří ze stráže přišli do města a oznámili velekněžím, co se všechno stalo. Ti se sešli se staršími, poradili se a dali vojákům značné peníze s pokynem: „Řekněte, že jeho učedníci přišli v noci a ukradli ho, když jste spali. A doslechne-li se to vladař, my to urovnáme a postaráme se, abyste neměli těžkosti.“ Vojáci vzali peníze a udělali to tak, jak se jim řeklo. A ten výklad je rozšířen mezi židy až podnes.

Sestry a bratři,

pokud slyší toto evangelium dnešní člověk, pak často jen pokrčí rameny.

Je tu verze příběhu předaná Ježíšovými přáteli a učedníky, že Ježíš byl vzkříšen a žije. A pak je tu verze „že jeho učedníci přišli v noci a ukradli ho, když (vojáci na stráži u hrobu) spali. ... A ten výklad je rozšířen mezi židy až podnes.“

Číst dál...

Příběh o prázdném hrobu a vzkříšení nás uvádí do velikonočního rána.

Číst dál...Do velikonočního rána, kdy si každý rok čteme tuto nadějeplnou zvěst, kterou se snažíme přenést i do svých životů. Toto přenesení však není jednoduché. Příběh známe, ale chápeme plně obsah této zvěsti? Jak nás tato zvěst v našem životě ovlivňuje?

Prázdným a otevřeným hrobem jsme vyzýváni k vyjádření své víry. Dnes opět stojíme na místě Marie a učedníků, kteří do prázdného hrobu nahlížejí a vstupují. I my dnes stojíme před mnohými nejasnostmi. Nevíme, čemu můžeme a máme plně věřit. Vkládáme svou víru i naději leckdy do věcí pomíjivých. Lpíme na minulosti a pláčeme nad ní jako Marie. Zapomínáme ve svých všedních dnech a starostech, že tu je ten, který dává skutečnou naději, která nás nezklame. Ten, který vstal z mrtvých a spojil tak navždy svůj život s našimi životy.

Číst dál...

Velkopáteční kázání

Číst dál...Iz,52,13 – 53,12 Žd.4,14-16, J 18

Ve velkopáteční události máme před sebou dvě odlišné postavy. Jidáše a Petra. Oba jsou učedníky Ježíše, a přitom rozdílní.

Kolem Jidáše je mnoho záhad. Není to jen, že Ježíš zklamal jeho představu o Mesiášovi, který se postaví proti Římu. Byla to i touha po penězích. Ale v každém případě je symbolem zrádcovství. Lidé se vždy snažili přijít na to, proč Jidáš tuto zradu spáchal. Jsou různé theologické nebo psychologické výklady. Ale u Jana ve 12,6 je psáno: „Zloděj byl, měl na starosti pokladnici a bral z toho, co se do ní dávalo.“ Výklad není důležitý. Záleží na činu samém: šel a zradil. Co se dělo v srdci Jidášově, nikdy nezjistíme. Ježíš u Lk 22,21 říká: „ Hle, můj zrádce, je se mnou u stolu. Syn člověka jde, jak je určeno, běda však tomu člověku, který ho zrazuje.“

Číst dál...

Kázání na neděli 2.4.

Číst dál...Evangelium (Pašije): Matouš 26, 14-27

Moji milí, píši ve chvíli přípravy velikonoční večeře.

Chystáme se na ni stejně jako Ježíš a přesto jinak.

Věděl, co ho čeká. Bylo to jeho vlastní rozhodnutí, kterého si byl plně vědom. V tuto těžkou chvíli byl smířen, ale v sobě nalezl sílu, aby označil člověka. „Amen, pravím vám, že jeden z vás mě zradí.“ Dvanácti to bylo líto, ptali se: „Snad to nejsem já, pane? Ježíš odpověděl: „Běda tomu, který Syna člověka zrazuje.“

Číst dál...

Kázání na neděli 26.3.2022

Číst dál...Milost a pokoj Vám,

neboť On přes veškerá váhání a pochybnost zůstává se svým lidem. Jsme těsně před zjevením, lépe řečeno vyjevením, tajemství naší křesťanské víry.

Po celou dobu postu nás texty Evangelia povzbuzují a vedou k věčnému městu (Jeruzalém byl nedaleko Betánie), ve kterém dochází k zápasu o vše, co v Kristu vyznáváme a pro naši spásu ducha v různých životních okamžicích uchováváme a svátostmi upevňujeme. Sytíme to, co by bez přítomnosti Ducha Kristova bylo pouze smrtelným tělem, o kterém zvěstuje Pavel: „Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla.“ Které povstává skrze slova vyřčená nad suchými kostmi knězem a prorokem Ezechielem: „Vložím do vás svého ducha a oživnete.“

Číst dál...

Krásná nevěsta

Číst dál...Evangelium Jana 4,5-42

Milé sestry, milí bratři, milost Vám a pokoj od Boha, Otce našeho, i Pána Ježíše Krista.

Text evangelia, který můžeme třetí neděli číst, odkrývá minulost, provede současností a bude zvát do budoucnosti.

Dnes půjde o velké setkání, takové jaké se děje jednou za život. Zvolil jsem obraz svatby, kde ženichem je sám Ježíš Kristus a nevěstou může být každý z nás. Budu se snažit navodit takovou atmosféru, kterou můžeme znát. Vykreslím tuto jedinečnou událost možná jinak, netradičně, ale hlavně jako radostné shledání. Možná zahlédnete odraz své tváře a vzpomenete na první vyznání víry. Vstupme a přemýšlejme o lásce a víře na celý život.

Číst dál...

Kázání a modlidba Mt 5,21-26

Číst dál...Mile sestry a bratri, mili pratele,

Teorie a praxe musi zapadat do sebe.bez ohledu na to, jak hezka a presvedciva teorie muze byt,pokud nebude uvedena do praxe, pak zustane jenom teorii, nic vic. Lide,kteri svoji teorii,sve presvedceni hlasite vykrikuji, ale pak jednaji jinak, jsou neverohodni. Nezalezi, jestli se jedna o politika, ktery v predvolebni kampani naslibuje zlepseni zivotnich podminek deti a objevi se na pornografickych strankach, ci o sportovce, ktery pracuje v antidopingove komisi, ale pak je sam pozitivne testovan. To vse nezvysuje duveryhodnost techto lidi, naopak.

Číst dál...

Kázání 29. 1. 2023 (4. Neděle po zjevení - 4. v mezidobí) Kázání na hoře

Číst dál...(první čtení: Micheáš 6, 1-4.8; druhé čtení: 1. Korintským 1, 26-31; Evangelium: Matouš 5, 1- 12)

Kázání na hoře je jednou z nejznámějších pasáží z Nového zákona. Je to poselství naplněné útěchou a nadějí pro všechny strádající. Zdůrazňuje, že původ, bohatství, vzdělání ani zdravotní či duševní stav není překážkou na cestě k Božímu království. Zároveň je to poselství výsostně morální.

Když Ježíš spatřil zástupy lidí, kteří k němu směřovali, vystoupil na vyvýšené místo a usedl. Tam ho následovali jeho učedníci i další příchozí.

Jeho slova vycházejí ze zásadních protikladů. V 1. listu Korintským se píše: „...co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné.“ Mnozí lidé v sobě nosí jistou povýšenost. Moudří se dívají svrchu na méně nadané, bohatí na chudé, vzdělaní na nevzdělané, nakonec máme u nás v Čechách i lidovou moudrost: sytý hladovému nevěří.

Číst dál...

Kázání 1. Neděle po Zjevení – Křtu Páně

Číst dál...Iz 42,1-7; Sk 10, 34-43;Mt 3,13-17

Milé sestry a bratři, milí přátelé,

Texty na dnešní neděli , která je první nedělí po zjevení Páně si tradičně připomínáme křest Ježíše v Jordánu a slyšíme opět o Janu Křtiteli a Ježíši, jak se setkali v čase Janova prorockého působení. Liturgický roční okruh nám vytrvale, rok po roce, klade před oči podstatné body dějin spásy a tento Svátek Křtu Páně zakončuje vánoční dobu jako důležitá připomínka toho, kdo je vlastně tento Ježíš, jehož narození jsme slavili.

Co se vlastně odehrálo v tom dnešním příběhu? Ježíš přichází za Janem k řece Jordánu, kde Jan svolává hříšníky k pokání a symbolicky je očištuje vodou Jordánu na odpuštění hříchů a k přípravě na příchod spasitele. Řeka Jordán je posvátnou symbolickou řekou, přes kterou přešel izraelský lid , když šel před poušt do země zaslíbené. Ke konci je čekal přechod řeky Jordán a za ním už byla ona slíbená země, kterou Hospodin svému lidu přislíbil za dob praotců.

Číst dál...

love uk

Odběr novinek E-mailem

Pražská diecéze CČSH

Nejnovější z našich rubrik

Kalendář událostí

Žádné události

Youtube kanál PD CČSH

yt ch

Bohoslužby

16.duben 2024, út, 16:30
Praha 4 - Nusle
16.duben 2024, út, 17:00
Praha 3 - Žižkov
17.duben 2024, st, 18:00
Chomutov
17.duben 2024, st, 18:00
Benešov - večerní společná modlitba
17.duben 2024, st, 19:00
Praha 10 - Vinohrady - Studenstká bohoslužba
18.duben 2024, čt, 14:00
Praha 7 - Holešovice -DD "U studánky"
18.duben 2024, čt, 14:00
Praha 16 - Radotín
18.duben 2024, čt, 18:00
Praha 7 - Holešovice

                          -- reklama --

baner cssh

r pisne

125x125

psyche

ZS ccshpraha25x125


Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace

Rozumím

Abychom vyhověli novému legislativnímu nařízení EU, musíme, jako naprostá většina všech stránek na internetu, získat souhlas návštěvníků s použitím cookies.

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Detailní informace naleznete třeba zde