PD CCSH

Zamyšlení 12. neděle po Duchu sv.

Matouš 14, 22 - 33: „Já jsem to, nebojte se!“

Při čtení příběhu z Matoušova evangelia sledujeme plavbu učedníků na lodi po moři. Nastává večer, zesilují vlny i vítr. Navíc se zjevuje Ježíšova postava kráčeje po moři k učedníkům. Ti začnou zděšením křičet strachem. Ježíš na ně promlouvá slovy: „Vzchopte se, já jsem to, nebojte se (Mt 14,27)!“V tu chvíli reaguje Petr jako první. Přesto, že se někdy v evangeliích jeví jako slabý a váhavý, zde je to naopak. Jako první překonává strach, vystoupí z lodi, vykročí na vodu a jde k Mistrovi. Kdo by se toho z nás odvážil? Petr to dokázal. Ale ve chvíli, jak zafouká silný vítr, dostane strach, začne tonout a vykřikne: „Pane, zachraň mne (Mt 14,30b)!“

Číst dál...

Umění mlčet…

Číst dál...

Př 17, 27 Umění mlčet...
Jk 1, 26
Mt 12, 35nn

V poslední době často slýcháme, jak je doba zlá, lidi jsou zlí, co všechno musíme obětovat, jak trpíme, čeho jsme se museli vzdát... Přiznám se, že to  neposlouchám ráda, protože s tím tak docela nesouhlasím, i když uznávám, že žijeme ve zvláštní době, kdy mnohé naše dřívější povrchní jistoty vzaly za své, a my jsme tak (možná překvapeně) mohli zjistit, co všechno k životu nepotřebujeme – a bez čeho nám naopak jde žít jen těžce.

Určitě se vám stalo, že potkáte někoho, kdo jen a jen nadává, a vy máte pocit, že přece nemůžete říct: "To já se mám, díky Bohu, dobře!“, že by bylo záhodno přihodit taky trochu negace. Ale proč!?

Číst dál...

15. neděle v mezidobí

Číst dál...Izajáš 55, 10-13 Římanům 8, 1-11 Matouš13, 1-9, 18 -23

Podobenství o rozsévači jsem poprvé slyšela v nedělní škole v Praze 4 Nuslích, kde působil můj tatínek přes dvacet let jako farář náboženské obce. Dobře si pamatuji, jak na děti biblické vyprávění zapůsobilo a jak jsme přesně pochopily jeho smysl.

Podobenství o rozsévači je prosté vyprávění, na kterém Kristus znázorňuje skutečnosti nebeského království a dílo, které velký Hospodář koná pro svůj lid.

Číst dál...

Čemu nás připodobní Pán Ježíš?

Číst dál...Zacharjáš 9, 9–12; Římanům 7, 15–25a;

„Čemu připodobním toto pokolení? Je jako děti, které sedí na tržišti a pokřikují na své druhy: 'Hráli jsme vám, a vy jste netancovali; naříkali jsme, a vy jste nelomili rukama. ´ Přišel Jan, nejedl, nepil – a říkají: 'Je posedlý. ´ Přišel Syn člověka, jí a pije – a říkají: 'Hle, milovník hodů a pitek, přítel celníků a hříšníků! ´ Ale moudrost je ospravedlněna svými skutky." Matouš 11, 16–19

Číst dál...

Památka věrozvěstů Cyrila a Metoděje 2023

Číst dál...Evangelium: L 10, 1-9

Je to opravdu podivuhodné, že dva bratři, kteří se narodili zhruba před 1200 lety ovlivnili nejen vývoj Velké Moravy, ale dosah jejich díla má vliv až k současnosti. Jeden byl spíše politik, druhý profesor, jeden vůdce, druhý myslitel.

V evangeliu podle L 10,1-9 se píše "Pán určil ještě sedmdesát jiných a poslal je před sebou po dvou do každého města i místa, kam měl sám přijít." Bratři ze Soluně byli také dva a určitě to všichni známe, že ve dvou se to lépe táhne. Je docela možné, že pokud by se na misii vydal jen jeden z bratrů, tak by se asi možná nic převratného nestalo. Když tehdy přišli na území Velké Moravy, byli to úplně obyčejní misionáři. Nic zvláštního, žádné celebrity, nikdo je neznal a přesto nám dali základ k sebevědomému národu. Je až zvláštní a nepochopitelné, jak může být někdo tak obdarován, že jeho činy a chování se navždy zapíší do dějin.

Číst dál...

Kázání ku památce apoštolů Petra a Pavla

Číst dál...Sestry a bratři v Kristu, kazatelé, šiřitelé Slova Božího, církvi Boží.

Na památku apoštolů Petra a Pavla sami sobě připomeňme, že Kristus, hlava církve, si sám volí ty, kteří se stávají jejím tělem. Je jedno, kdo je naším „učitelem“, jestli Petr nebo Pavel, pokud spolupůsobí člověk s Bohem. Oba byli obdarováni. Oba zakusili Boha svým vlastním způsobem a bylo to tak veliké, že tuto Pravdu a naději předávali dál za cenu vlastního života. Každý, kdo poznal Krista, koho se dotkl Duch Boží, v tu chvíli ví, že udělá cokoli, aby ostatní věděli, jaká mu byla dána milost. O radost a naději, kterou poznal, nesmí být nikdo ochuzen.

Číst dál...

Jan Křtitel

Číst dál...Lukáš 1,57-60

Milé sestry a bratři!

Jana Křtitele jsme v evangeliích poznali z různých stran. Známe ho jako muže, který ve vězení je zmítán pochybnostmi a otázkami. Je to ten, který ptá: „Jsi ten, který má přijíti, nebo máme čekat někoho jiného?“ Ale především ho známe jako proroka, jehož „ hlas volajícího na poušti“ zní až k nám. Když tento hlas poprvé zazněl na Jordánském břehu, vydali se za ním muži i ženy zblízka i daleka. Přišli za ním v celých zástupech. V litoměřické galérii je obraz Lukáše Cranacha staršího, který zachycuje Janovy posluchače. Malíř namaloval hlavu na hlavě, zástup tísnících se lidí. Jan je neoslovuje nějakým laskavým slovem, ale slovem opravdu tvrdým a zástupy si to dají líbit. „Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nastávajícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání, a nezačínejte si říkat: ‚Náš otec jest Abraham!‘ Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení.“

Číst dál...

Kázání na 11. neděli v mezidobí

Číst dál...Matouš 9,35-10,8

Království kněží, královské kněžstvo

Málo dělníků, kteří by zvěstovali Evangelium, nadějnou zprávu o záchraně (spáse člověka). Stále se v církvi potýkáme s nedostatkem kněží. Jenže ono to Ježíšovo slovo nemluví jen o farářích. Když mluví Hospodin k Mojžíšovi, mluví o celém lidu izraelském, oni společně mají být pronárodem svatým, královstvím kněží. Onou žní je zvěstování spásy, ale já si také představuji, že církev a my v ní máme obrovská pole, lány možností a míst, kam je potřeba zasít. Jen vezměme svou náboženskou obec: školy, děti z nedělních setkání a kroužku během týdne, tábory, Domov na půl cesty Maják a Koruna, Domov pro seniory Sue Ryder, lidé bydlící v okolí sboru, nejbližší sousedé, sebe navzájem, včetně těch, kdo jsou „ztracené ovce ve své vlastní církvi“. Teprve tehdy se i pro každou a každého z nás stane žeň velká a pociťujeme nedostatek dělníků. Nejde jen očekávat vše od pastýřů-kněží, všichni jsme dělníci. Musíme prosit, aby nám Duch Kristův objasňoval, jaké že to máme od něj obdarování a tím sloužit. Někdo myslí během týdne při svých povinnostech na ostatní ze sboru - nemocné i zdravé a podporuje je modlitbou v jejich týdenní práci. Někdo přidává více finanční a hmotné obětavosti, jak mu bylo dáno porozumět Božím Duchem. Někdo začal více číst Písmo a další četbu (ČZ, křesťanskou literaturu), protože mu Duch vložil do mysli touhu prohloubit svou víru a vztah k Bohu, někdo navštěvuje a telefonuje s potřebnými, někdo organizuje a připravuje výdej potravin potřebným, někdo peče hostie, někdo uklízí tak, aby sbor a fara byla příjemným místem setkávání, někdo pracuje s dětmi, vede dětské tábory...

Číst dál...

10. neděle v mezidobí 11.6. 2023

Číst dál...Evangelium (A): Mt 9,9-13

Kristus přichází k celnici, kde se setkává s celníkem Matoušem. Celníci = výběrčí daní byli v tehdejší společnosti předmětem pohrdání, a to pro svou hamižnost, zkorumpovanost a kolaboraci s cizí mocí – vždyť daně se vybíraly pro nenáviděné Římany. Bohatli na úkor chudých tím, že vyžadovali víc, než měli stanoveno, a navíc porušovali zákony o kultické čistotě, protože zacházeli s penězi pohanů a byli ve spojení s „pronárodem“ Římanů.

Fakt, že Ježíš povolal mezi své učedníky celníka, byl skandální už sám o sobě. Natož, když slavný kazatel šel ještě na party s takovou sebrankou! Tento hlasatel nejrůznějších novot, se účastní večírků (a není to poprvé, ani naposled), co stoluje s pochybnými existencemi, jako jsou prostitutky, tuneláři, odpadlíci, zkorumpovaní kolaboranti... Svým liberálním postojem vůči hříšníkům jakoby Ježíš přilívá další olej do ohně. Vždyť účastnit se hostiny s takovými lidmi znamenalo stát se sám nečistým, protože společenství s hříšníky znečišťovalo (slovem hříšníci se v textu míní ti, kdo opustili zákon a odpadli). Nezapomeňme, že společenství stolu bylo jednoznačným znamením otevřenosti a důvěrnosti. To byl také důvod, proč Židé nemohli sedět u stejného stolu s pohany. Máme-li toto na paměti, pak nás otázka farizeů, strážců separace ve jménu čistoty a spravedlnosti, nemůže překvapit: „Proč váš Mistr jí s celníky a hříšníky?“

Číst dál...

Veliké tajemství - veliké požehnání

Číst dál...Neděle Nejsvětější Trojice
Matoušovo evangelium 28, 16 – 20

Milé sestry a milí bratři,

dnes čtené evangelium by vydalo na nesčetné množství zvěstování. Dotkněme se toho podstatného!

Evangelium je radostná zvěst a ta dnešní patří mezi nejradostnější. Je vlastně vyvrcholením svátků církevního roku. Proto závěrečný text Matoušova evangelia čtený na svátek Boží Trojice následuje po svátcích vánočních, velikonočních a svatodušních. Hned po oslavě Letnic přichází na řadu neděle svaté Trojice a s ní korespondující Ježíšovo vyznání na hoře v Galilei.

Nedělní bohoslužba začíná pozdravem: “Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi.“ (2. Korintským 13, 13 ) Podobně i v jejím závěru duchovní zpívá: „Požehnání všemohoucího Boha Otce a mír Ježíše Krista i milost Ducha svatého nechť sestoupí na nás a zůstane nám i budoucím.“ – Při bohoslužbě se také modlíme k trojjedinému Bohu, zpíváme k Jeho oslavě písně, obracíme se na Něho i ve svém vyznání víry. Tak jako Bůh ve své trojjedinosti prostupuje celou bohoslužbu, podobně má být neustále přítomen v našem každodenním životě.

Číst dál...

Společností zapomenuté svátky

Číst dál...Skutky apoštolské 2, 1 – 4 ; Janovo evangelium 20, 19 – 22
Písně ze Zpěvníku Církve československé husitské: 261, 263

Milé sestry a milí bratři,

Svatodušní svátky – vrcholem je právě dnešní neděle, Boží hod svatodušní – jsou třetími velkými svátky církevního roku. Na rozdíl od Vánoc jsou to svátky pohyblivé, stejně jako Velikonoce. Největší křesťanské svátky – Velikonoce – bývají od konce 2. století slaveny vždy 1. neděli po prvním jarním úplňku; mohou být již koncem března, ale také až koncem dubna. Svatodušní svátky neboli Letnice jsou vždy padesátý den po Velikonocích, tedy sedmou neděli po Božím hodu velikonočním; proto ani ony nejsou každoročně ve stejnou dobu, ale v rozmezí od poloviny května do poloviny června.

Svatodušní svátky jsou v dnešní době na okraji zájmu lidí světa nebo je i zaměňují s tzv. Dušičkami, svátky zemřelých, které mají své místo v kalendáři v prvních dvou dnech měsíce listopadu. Letnice se naproti tomu už dlouhá léta neoznačují v českých kalendářích, neváží se k nim žádné zvyky, ani kostely nebývají tak navštíveny jako o Vánocích nebo Velikonocích. Týkají se vlastně jen Církve, proto nejsou zcela srozumitelné lidem bez víry.

Číst dál...

Pondělí Svatodušní (Nu 11,24-29; J 3,14-21)

Číst dál...V rozdílení darů je Duch svobodný a nenechá se svazovat žádnými pravidly, jak je zaznamenáno i v příběhu Eldada a Medada v knize Numeri. Jozuovi se to zdálo nepatřičné, děje se něco, co nebylo dopředu domluveno, Eldad a Medad nemají na své prorokování žádné schválení od církevní autority. Na rozdíl od Jozua ale Mojžíš moudře rozpoznal, že na Boží dary nemá patent a vyslovil přání, ke kterému se vrátila později reformace, kéž by všechen Hospodinův lid byl proroky, kéž by na každém, kdo patří do Božího stáda, bylo vidět takové povolání a vyvolení ke svědectví a službě.

Číst dál...

love uk

Odběr novinek E-mailem

Pražská diecéze CČSH

Nejnovější z našich rubrik

Kalendář událostí

Žádné události

Youtube kanál PD CČSH

yt ch

Bohoslužby

19.červen 2024, st, 18:00
Benešov - večerní společná modlitba
19.červen 2024, st, 18:00
Chomutov
19.červen 2024, st, 19:00
Praha 10 - Vinohrady - Studenstká bohoslužba
20.červen 2024, čt, 14:00
Praha 7 - Holešovice -DD "U studánky"
20.červen 2024, čt, 14:00
Praha 16 - Radotín
20.červen 2024, čt, 18:00
Praha 7 - Holešovice
21.červen 2024, pá, 14:00
Týnec nad Sázavou
21.červen 2024, pá, 18:00
Chomutov

                          -- reklama --

baner cssh

r pisne

125x125

psyche

ZS ccshpraha25x125


Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace

Rozumím

Abychom vyhověli novému legislativnímu nařízení EU, musíme, jako naprostá většina všech stránek na internetu, získat souhlas návštěvníků s použitím cookies.

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Detailní informace naleznete třeba zde