PD CCSH

Kulturní aktivity

Kázání 1. Neděle po Zjevení – Křtu Páně

Číst dál...Iz 42,1-7; Sk 10, 34-43;Mt 3,13-17

Milé sestry a bratři, milí přátelé,

Texty na dnešní neděli , která je první nedělí po zjevení Páně si tradičně připomínáme křest Ježíše v Jordánu a slyšíme opět o Janu Křtiteli a Ježíši, jak se setkali v čase Janova prorockého působení. Liturgický roční okruh nám vytrvale, rok po roce, klade před oči podstatné body dějin spásy a tento Svátek Křtu Páně zakončuje vánoční dobu jako důležitá připomínka toho, kdo je vlastně tento Ježíš, jehož narození jsme slavili.

Co se vlastně odehrálo v tom dnešním příběhu? Ježíš přichází za Janem k řece Jordánu, kde Jan svolává hříšníky k pokání a symbolicky je očištuje vodou Jordánu na odpuštění hříchů a k přípravě na příchod spasitele. Řeka Jordán je posvátnou symbolickou řekou, přes kterou přešel izraelský lid , když šel před poušt do země zaslíbené. Ke konci je čekal přechod řeky Jordán a za ním už byla ona slíbená země, kterou Hospodin svému lidu přislíbil za dob praotců.

Číst dál...

Kázání na 3. adventní neděli

Číst dál...Pokoj vám sestry a bratři.

V oddíle z Matoušová evangelia čteme o poselstvu, které přišlo od Jana Křtitele k pánu Ježíši. A ptají se: "Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?" A je to i kolikrát naše otázka: "Jsi to ty pane Ježíši, jsi náš zachránce, nebo máme čekat záchranu od někoho jiného?"

Na jiném místě písma čteme: "Poznáte je po ovoci." A tak pán Ježíš jako odpověď vyjmenovává různé druhy zázraků, které se v jeho přítomnosti dějí.

Možná dnes nedokážeme činit takové zázraky, jako učinil pán Ježíš. O jeden však bychom se pokusit mohli. Pan Ježíš říká:" Blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží." Mohli bychom se pokusit neurážet se nad způsobem jakým pán Ježíš kraloval. Způsobem, kdy sloužil druhým lidem k jejich dobru. Mohli bychom se pokusit nevzhlížet k těm, kteří panují silou, nebo k těm, kteří zesměšňují druhé lidi.

Pak budeme moci odpovědět:" My nečekáme jiného zachránce. Nás zachránil a denně zachraňuje pán Ježíš." K tomu nám dopomáhej Bůh.

Zdeněk Břeň, NO Žižkov

Kázání na 2. adventní neděli

Číst dál...Evangelium: Marek 1, 1-8:

Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. Je psáno u proroka Izaiáše: „Hle, já posílám posla před tvou tváří, by ti připravil cestu. Hlas volajícího na poušti: ›Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!‹“ To se stalo, když Jan Křtitel vystoupil na poušti a kázal: „Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů.“ Celá judská krajina i všichni z Jeruzaléma vycházeli k němu, vyznávali své hříchy a dávali se od něho křtít v řece Jordánu. Jan byl oděn velbloudí srstí, měl kožený pás kolem boků a jedl kobylky a med divokých včel. A kázal: „Za mnou přichází někdo silnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sklonil a rozvázal řemínek jeho obuvi. Já jsem vás křtil vodou, on vás bude křtít Duchem svatým.“

Číst dál...

Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.

Číst dál...Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Mat.5, 4

S pláčem se rodíme i umíráme: napřed pláčeme sami, na konci pláčou ti kolem nás. Poprvé čteme o pláči v První knize Mojžíšově 45. kap. Josef se už nemohl ovládnou přede všemi, kdo stáli kolem něho a křikl : „Jděte všichni pryč.“ Tak u něho nezůstal nikdo, když se dal poznat svým bratrům. Hlasitě se rozplakal. Slyšeli to Egypťané, slyšel to dům faraonův. Tu řekl bratrům : „Já jsem Josef “....... „Putujte rychle k otci a povězte jakou vážnost mám v Egyptě a vše, co jste viděli“........ Padl svému bratru Benjamínovi kolem krku a rozplakal se a Benjamín plakal na jeho šíji. Políbil také všechny bratry a plakal. Bratři přišli ke svému otci Jákobovi a oznámili mu : „Josef ještě žije, dokonce je vladařem nad celou egyptsou zemí.“ On však zůstal netečným, protože jim nevěřil. Teprve když spatřil povozy,které Josef poslal, aby ho odvezly, okřál duch jejich otce Jákoba.

Číst dál...

Kázání na 20.11.

Číst dál...Texty: Jeremiáš 23,1-6; Koloským 1,11-20; Lukáš 23,33-43

Milé sestry a milí bratři, milí přátelé víry.

Historie se stále opakuje, jen naše paměť je krátká, protože se neumíme poučit. Ježíš řekl: ,,Otče, odpusť jim, vždyť nevědí co činí“ (Lukáš 23,34). S každým slovem, s každým naším skutkem se dá pracovat, jak to, že nevíme co činíme? Ale my to víme! Neboť nám dával příklad sám Ježíš Kristus. Všechny naše skutky odrážejí naši víru. Byl nám dán dar Ducha svatého, který nám ukazuje naši cestu, jen my se neptáme. Neptáme se, když něco chceme udělat, neptáme se na naše kroky. Všude okolo sebe vidíme, jak se naše svobodné rozhodnutí projevuje. Trpí lidé, zvířata i příroda, ale jen proto, že neprosíme Ducha božího o pomoc. Vše nám bylo dáno, neboť Bůh je milostivý! Neslyšíme, neptáme se. Jednáme bez našeho Boha. Modlitba jednou za týden na bohoslužbách nic nezmění. Mnoho pokory by nám slušelo. ,,On (Kristus) je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi – svět viditelný i neviditelný (Koloským 1,15). Buď budou lidé sebestřední a bude nesmírné utrpení, nebo začnu přemýšlet o tom, co by chtěl náš Bůh. Všem nám byla dána svobodná vůle, je to dar, ale umíme ho využívat? Nemysleme jen na sebe, ale na nás všechny, jako na nás myslel náš milovaný Bůh.

Ilona Holcová, kazatelka NO Kralupy nad Vltavou

Kázání: Vzpomínka na ty, kteří již přebývají u Hospodina.

J 3, 16

Na své blízké si vzpomeneme při různých příležitostech během roku, ale jeden den v roce je pro vzpomínku vyčleněn úředně. I ti, kteří již zemřeli, patří do lidského společenství, ale i do společenství církve. Zesnulým je vzdávána úcta, hřbitovy a urnové háje jsou plné květin a svíček. Tak jako chodíme k přátelům na návštěvu, na Dušičky se jdeme poklonit těm, kteří náš předešli na věčnost. A to přese všechno, že současný život se snaží vytěsnit smrt a umírání, a raději se orientuje na zábavu a výkonnost člověka a s tím související idol mladého člověka plného života a síly. To má za následek, že lidé stojí bezradně před těžce nemocným nebo umírajícím člověkem a je pro ně nesnadné se i vyrovnávat s utrpením obecně. Lidé nakonec i neradi přiznávají svůj věk a roli stárnoucího člověka, kterému již ubývají síly, někdy nechtějí přijmout a pozitivně ji prožít.

Číst dál...

Podkategorie

love uk

Odběr novinek E-mailem

Pražská diecéze CČSH

Nejnovější z našich rubrik

Kalendář událostí

Žádné události

Youtube kanál PD CČSH

yt ch

Bohoslužby

16.červen 2024, ne, 00:00
Lužná
16.červen 2024, ne, 08:00
Kadaň
16.červen 2024, ne, 08:45
Most
16.červen 2024, ne, 09:00
Brandýs nad Labem
16.červen 2024, ne, 09:00
Benešov - bohoslužba
16.červen 2024, ne, 09:00
Jílové u Prahy
16.červen 2024, ne, 09:00
Cítoliby
16.červen 2024, ne, 09:00
Benátky nad Jizerou

                          -- reklama --

baner cssh

r pisne

125x125

psyche

ZS ccshpraha25x125


Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace

Rozumím

Abychom vyhověli novému legislativnímu nařízení EU, musíme, jako naprostá většina všech stránek na internetu, získat souhlas návštěvníků s použitím cookies.

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Detailní informace naleznete třeba zde